Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Η Τριφυλία, τόπος καταγωγής των αρχαίων Πυλίων ή Νηλείδων και οι ένδοξοι απόγονοί τους

"Από την Τριφυλία κατάγονται όλοι οι Νηλεί-δαι Αθηνών που εδόξασαν την Αθήνα και την Ελλάδα όλην. Όπως είναι γνωστόν στον Τρωϊκό πόλεμο έλαβον μέρος και Τριφύλιοι, λεγόμενοι τότε Πύλιοι, με τον Νέστωρα. Ο Νέστωρ ανήκε εις την γενιά των Νηλεί-δων . Επέστρεψε σώος απ΄τον Τρωϊκό πόλε-μο και έζησε πολλά χρόνια ακόμα εδώ. Κατά το -1100 έγινε η κάθοδος των Δωριέ-ων στην Πελοπόννησον και εις την Τριφυλία. Κατέστρεψαν πολλές πόλεις του Νέστωρος και έφεραν μεγάλην αναστάτωσιν. Πολλοί Τριφύλιοι κατόπιν της εισβολής αυτής έφυγαν από την Τριφυλία και επήγαν είς διάφορα μέρη της Ελλάδος: Είς την Αθήνα, είς την Ιονίαν της Μικράς Ασίας. Οι απόγονοι του Νέστωρος που επήγαν εις την Αθήνα, λόγω της πνευματικής των αξίας και ικανότητος ανεγνωρίσθη-σαν ώς πρώτοι Άρχοντες των Αθηνών.Ο ηγέτης των Μέλανθος ανεκυρύχθη Βασιλεύς των Αθηνών καθώς κι ο υιός του Κόδρος, ο τελευταίος Βασιλεύς των Αθηνών, ώς βεβαιώνει ο ιστορικός Στρά-βων.

Σχετικώς ο Περικλής Στυλιανόπουλος αναγράφει: " Ο Μέλανθος υποστηριζόμενος υπό πολλών προσφύγων... κατέλαβε την Βασιλεία των Αθηνών... Ο Στράβων προσθέτει ότι ο Μέλανθος έγινε Βασιλεύς εκόντων των Αθηναίων. Υιός δε του Μελάνθου ήτο ο θρυλικός βασιλεύς των Αθηναίων Κόδρος..." ( Ιστορία Μεσσηνίας σελ. 100). Εκ της γενιάς αυτής των Νηλείδων είναι ο Πισείστρατος Ιπποκράτους Νηλείδης, ο Θρασύβουλος Νεστορίδης, ο Αλκμαίων, ο Μεγακλής , ο Κλεισθένης, ο Αλκιβιάδης, ο Συλλάδας, ο Πισείστρατος Β΄ Ιπποκρατίδας, ο Αντίλοοχος, ο Μέλανθος, ο Κόδρος Α΄, ο Μέδων Α΄ και άλλοι αργότερον Μεσσηνιακής και ειδικώς Τριφυλλιακής καταγωγής είναι οι μεγάλοι άνδρες των Αθηνών Περικλής, Θουκιδίδης, Φορμίων κ.λ.π. Όλοι λοιπόν οι ηγέται των Αθηνών Αλκαιονίδαι, Κοδρίδαι, Μεδοντίδαι, Παιονίδαι και Πισεισρατίδαι ήσαν απόγονοι των Νηλείδων της Τριφυλίας!...

Αυτοί δε μετέφεραν καιτο όνομα του όρους Αιγάλεω (Ψυχρού) της Τριφυλίας εις Αθήνας και αυτοί μετέφεραν το σήμα των γραμμάτων και του πολιτισμού, την γλαύκα (κουκουβάγια) εις Αθήνας από την Τριφυλία, όπως αποκαλύπτουν αι ανασκαφαί εις Περιστεριά Κυπαρισσίας κατά τα τελευταία χρόνια και βεβαιώνει ο αρχαιολόγος καθηγητής Σπ. Μαρινάτος. Σχετικώς αναγράφει ο Ι. Κεφάλας:" Άμα τη καταλήψει της Μεσσηνίας υπό των Δωριέων Ηρακληδών οι τέως άρχοντες εν αυτή Νηλείδαι... αναγκάσθηκαν και απεχώρησαν εκ Μεσσηνίας καταφυγόντες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και προ πάντων εις Αττικήν αφού άρχευσαν 250 χρόνια εν Μεσσηνία. Έτσι λιοπόν αυτοεξορίσθηκαν αναγκαστικώς οι Νηλείδου Νέστωρος απόγονοι... ...Κατ΄έτος -440 άρχισε ο λεγόμενος 5ετής Σαμιακός πόλεμος καθ΄ όν φαίνονται στατηγήσαντες οι Μεσσηνιακής καταγωγής Περικλής, Θουκιδίδης, Φορμίων, Αντικλής, και Στησαγόρας Β΄ πρεσβύ- τερος υιός Κίμωνος Β΄. ...

Παρά την Β.Δ. πλευράν του Κεραμεικού νεκροταφείου και νυν ακόμη σώζονται μαρμάρινοι σαρκοφάγοι, ομοιόμορφοι μετά προσωπικών ή οικογενειακών αναγλύφων και επιγραφών ως λ.χ. "Φιλόξενος Δίκαιος Μεσσήνιος", "Ευκλείδης ο Κελόπας Μεσσήνιος" " ( Ιστορία Μεσσηνίας σελ. 61-62, 189-190, 207 και 254) Εδώ λοιπόν εις την Τριφυλία ανατρέφονται τρανοί, με πνεύμα και αξία, με αρετή και ακτινοβολία." Από την μελέτη του Κοσμά Ε. Αντωνόπολου " Η Τριφυλία" 1973,


Πηγή : kyparissiotis