Ηλιοβασίλεμα

Ηλιοβασίλεμα στη Κυπαρισσία από την παραλία του Καρτελά.

Κυπαρισσία

Λήψη φωτογραφίας από το κάστρο της πόλης.

Καρέτα-καρέτα

Χελωνάκια καρέτα-καρέτα στην παραλία καλό νερό.

Κυπαρισσία

Άποψη της πόλης από την παραλία του καρτελά .

Στατιστικά

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα στατιστικά του blog. Αναλυτικά οι πηγές οι κατηγορίες των άρθρων και το πλήθος των αναρτήσεων κάθε ημέρα.

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Με 18 ψήφους υπέρ νέος αντιπρόεδρος ο Παγανής στο Δ.Σ. Τριφυλίας

Την πρώτη πολιτική απόφαση πήρε το Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ με την εκλογή αντιπροέδρου του σώματος μετά την παραίτηση του κ. ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ. Ο αποχωρώντας σύμβουλος τόνισε οτι η παραίτηση του δεν έγινε από καπρίτσιο αλλα από την διαρκή απουσία του Δήμου με 3 χρόνια νεκρά οδηγώντας το Δήμο με αυτόματο πολιτικό ενώ άσκησε κριτική στη λειτουργία διακυβέρνησης του Δήμου. Σε οτι αφορά το πολιτικό σκέλος η μείζον αντιπολίτευση δεν πρότεινε αρχικά κανένα υποψήφιο ενώ η παράταξη ΚΟΛΛΙΑ πρότεινε τον κ. Χαραλαμπο Παγανη. Πάντως ο επικεφαλής της ελάσσονος κ. Κουκουμης δεν ήθελε να θέσει υποψηφιότητα. Ενστάσεις για την διαδικασία έθεσε ο σύμβουλος κ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ σύμφωνα με τον κανονισμό.

Ο κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ εξήγησε οτι η Δημοτική αρχή είναι ανεπαρκής και αυτή είναι η ουσία του προβλήματος, ενώ μίλησε για διάφορα φιλοσοφίας και θέσεων εκφράζοντας ως πολιτική πράξη την παραίτηση ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ και για αυτό δεν προτάθηκε νέος αντιπρόεδρος. Ο κ.Κουκουμης μίλησε για ταφόπλακα του Καλλικράτη σε κάθε έννοια αυτοδιοίκηση στο Δήμο ώστε να συμβάλλουν στην ανάδειξη των προβλημάτων. Ο κ. ΚΟΛΛΙΑΣ δηλώσε απαντώντας στο κ. Κατςαργυρη οτι δεν είχε εκτελεστικη εξουσία πηγή ευθύνη στα χέρια του και επομένως οι πολιτικής αποφάσεις κρίνονται από το λαό. Τελικά μετά από ψηφοφορία εκλέχτηκε νέος Αντιπρόεδρος ο κ. ΠΑΓΑΝΗΣ ως μόνος υποψήφιος με 18 ψήφους υπέρ..


Πηγή : radio 936

Το Καλαματιανό Καρναβάλι έρχεται κι έχει τη δική του ιστοσελίδα

Το Καλαματιανό Καρναβάλι έρχεται και το site www.kalamatianokarnavali.gr είναι από σήμερα διαθέσιμο. Στις σελίδες του μπορεί κανείς να δει όλο το πρόγραμμα του Καρναβαλιού, τα group, τις επιμέρους εκδηλώσεις, φωτογραφικό υλικό κ.ά. Το site θα ενημερώνεται καθημερινά με τα στοιχεία των group και το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό. Η κοινοποίηση του site σε όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους του Καρναβαλιού και της Αποκριάς, θα βοηθήσει πολύ στη προσέλκυση επισκεπτών και από άλλα μέρη της Ελλάδος!

Στο 2ο Καλαματιανό Καρναβάλι, που θα ξεκινήσει το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και θα κορυφωθεί με τη μεγάλη παρέλαση την Κυριακή 2 Μαρτίου αναμένεται μεγάλη συμμετοχή καρναβαλιστών, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη επιλέξει τις στολές τους.

Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 41 groupκαι οι καρναβαλιστές που θα μετάσχουν υπολογίζεται πως θα ξεπεράσουν τους 5.000. Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι οι καρναβαλιστές δε θα προέλθουν μόνο από την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία, καθώς έχουν δηλώσει συμμετοχή πληρώματα και από την Αθήνα και την Κόρινθο. Σημειώνεται πως το τηλέφωνο της Καρναβαλικής Επιτροπής είναι 27211 14130.

Επισημαίνεται ότι τη διοργάνωση του Καλαματιανού Καρναβαλιού στηρίζει οικονομικά ο Δήμος Καλαμάτας και πολλοί χορηγοί.


Πηγή : best-tv

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Επιτακτική ενίσχυση των τμημάτων τροχαίας Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

Με α­φορ­μή την ε­νί­σχυ­ση των τμη­μά­των τρο­χαί­ας Κα­λα­μά­τας και Κυ­πα­ρισ­σί­ας με νέ­α ο­χή­μα­τα ο Βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας Δη­μή­τρης Σαμ­πα­ζι­ώ­της έ­κα­νε την α­κό­λου­θη δή­λω­ση:Με με­γά­λη χα­ρά πλη­ρο­φο­ρή­θη­κα πως ο Υ­πουρ­γός Δη­μό­σιας Τά­ξης Νι­κό­λα­ος Δέν­διας ι­κα­νο­ποί­η­σε τα αι­τή­μα­τα της Α­στυ­νο­μι­κής Δι­εύ­θυν­σης Μεσ­ση­νί­ας, που ή­ταν και αι­τή­μα­τα του Μεσ­ση­νια­κού λα­ού, και δι­έ­θε­σε στο τμή­μα τρο­χαί­ας Κα­λα­μά­τας τρί­α και­νούρ­για ο­χή­μα­τα και τρις και­νούρ­γι­ες μο­το­σι­κλέ­τες κα­θώς ε­πί­σης και στο τμή­μα τρο­χαί­ας Κυ­πα­ρισ­σί­ας τρί­α και­νούρ­για ο­χή­μα­τα και τρις και­νούρ­γι­ες μο­το­σι­κλέ­τες.

Η ά­με­ση βελ­τί­ω­ση της υ­λι­κο­τε­χνι­κής υ­πο­δο­μής των τμη­μά­των και η ε­νί­σχυ­ση τους με τα ο­χή­μα­τα αυ­τά συμ­βά­λει τα μέ­γι­στα στη δη­μι­ουρ­γί­α των α­πα­ραί­τη­των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για την κα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή τρο­χο­νο­μι­κή α­στυ­νό­μευ­ση του ε­παρ­χια­κού και ε­θνι­κού δι­κτύ­ου και την μεί­ω­ση των τρο­χαί­ων α­τυ­χη­μά­των. Η ε­νί­σχυ­ση των τμη­μά­των α­πο­δει­κνύ­ει έμ­πρα­κτα την βού­λη­ση της Κυ­βέρ­νη­σης για α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή αύ­ξη­ση του αι­σθή­μα­τος α­σφα­λεί­ας στην κοι­νω­νί­α, και την προ­στα­σί­α των πο­λι­τών.

Ο κ. Σαμ­πα­ζι­ώ­της ευ­χα­ρί­στη­σε σε τη­λε­φω­νι­κή ε­πι­κοι­νω­νί­α τον Υ­πουρ­γό Δη­μό­σιας Τά­ξης κ. Δέν­δια, για την ευ­αι­σθη­σί­α που έ­δει­ξε για την το δυ­να­τό τα­χύ­τε­ρη υ­λο­ποί­η­ση του αι­τή­μα­τος της Α­στυ­νο­μι­κής Δι­εύ­θυν­σης Μεσ­ση­νί­ας, κα­θό­σον η ε­νί­σχυ­ση και α­να­βάθ­μι­ση των α­στυ­νο­μι­κών υ­πη­ρε­σι­ών του νο­μού μας θα συμ­βά­λει α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά στην αν­τι­με­τώ­πι­ση των ε­πα­να­λαμ­βα­νό­με­νων κρου­σμά­των πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τας, και στην κα­λύ­τε­ρη τρο­χο­νο­μι­κή α­στυ­νό­μευ­ση ει­δι­κά τώ­ρα που α­να­μέ­νου­με στην Μεσ­ση­νί­α αυ­ξη­μέ­νη του­ρι­στι­κή κί­νη­ση.


Πηγή : radio 936

Καταστήματα σε κρίση στην Τριφυλία

Οι Δήμοι Καλαμάτας, Μεσσήνης και Τριφυλίας επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Οι Μεσσήνιοι, στην πλειοψηφία τους, συνεχίζουν να επενδύουν σε καφετέριες, σουβλατζίδικα και κομμωτήρια. Ίσως η εξήγηση του φαινομένου να βρίσκεται στο γεγονός ότι η απότομη αύξηση της ανεργίας και η κατακόρυφη πτώση της εγχώριας ζήτησης, σε συνδυασμό με την έλλειψη της τραπεζικής χρηματοδότησης, δεν άφησαν περιθώρια για παραγωγικές επενδύσεις.

Ο νέος άνεργος χρειαζόταν κάτι «γρήγορο και εύκολο» για να βγάλει τον επόμενο μήνα. Αντίθετα, οι εξαγωγές και γενικότερα οι λεγόμενοι παραγωγικοί κλάδοι (tradable) απαιτούν επενδύσεις, εκπαίδευση και αρκετό χρόνο. Βέβαια, από τον πρώτο συνοπτικό πίνακα φαίνεται ότι οι εγγραφές για το 2013 σε όλα τα τμήματα της αγοράς έφτασαν στις 643, ενώ οι διαγραφές στις 726. Έχουμε, δηλαδή, ένα αρνητικό πρόσημο, αφού 83 επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά.

Από το δεύτερο πίνακα φαίνεται ότι η κρίση δεν έπληξε ομοιόμορφα το νομό. Η περιοχή της Μάνης είχε περισσότερες εγγραφές επιχειρήσεων, ενώ στην Καλαμάτα είχαμε μείον 52 καταστήματα, στους Γαργαλιάνους μείον 4, στην Κορώνη μείον 3, στην Κυπαρισσία μείον 14, στη Μεσσήνη μείον 13, στην Πύλο μείον 3 και στα Φιλιατρά μείον 11. με πληροφορίες από το «Θάρρος»


Πηγή : kyparissiotis

Tα μυστικά του Σύμπαντος στον… βυθό της Πύλου

Σε πλήρη εξέλιξη εδώ και δυο δεκαετίες βρίσκεται το πείραμα “Νέστωρ” για την ανίχνευση νετρίνων, τριάντα ναυτικά μίλια έξω από την Πύλο, μέσα στη θάλασσα, σε βάθος μεγαλύτερο των πέντε χιλιομέτρων. Εχει πάρει το όνομά του από τα αρχικά “Neutrino Extended Submarine Telescope with Oceanographic Research” (Nestor) αλλά επιπλέον, στα… “βαφτίσια” έπαιξε ρόλο και το όνομα του ομώνυμου βασιλιά της περιοχής της Πύλου στην αρχαιότητα. Το… “Nestor” θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα πειράματα στην ιστορία της Φυσικής, καθώς έχει στόχο να εντοπίσει αόρατα σωματίδια της ύλης που έχουν σχέση με τη δημιουργία του σύμπαντος. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του ελληνικού υπουργείου Παιδείας και τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ).

Μέσα στα βάθη των ελληνικών θαλασσίων, στο “Φρέαρ των Οινουσσών” όπως ονομάζεται η συγκεκριμένη περιοχή στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, επιστήμονες επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τα πιο αρχέγονα και τα πιο περίεργα σωματίδια της ύλης, τα άγνωστα νετρίνα. Τα νετρίνα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα σωματίδια-φαντάσματα με σχεδόν μηδενική μάζα, που ταξιδεύουν ευθύγραμμα και αδιάκοπα στις αχανείς εκτάσεις του σύμπαντος με ταχύτητες σχεδόν όσο και η ταχύτητα του φωτός, χωρίς να παρεκκλίνουν, να αντιδρούν ή να διασπώνται από τη μεσοαστρική ύλη. Εκτιμάται ότι ταξιδεύουν από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου, το περίφημο Big Bang (Μεγάλη Έκρηξη) πριν από 15 δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι αόρατοι αυτοί ταξιδιώτες του Διαστήματος κρύβουν μέσα τους πληροφορίες για τη δημιουργία του σύμπαντος. Το “Ινστιτούτο Νέστωρ” στην Πύλο εκμεταλλεύτηκε μια γεωγραφική ιδιομορφία της περιοχής (μοιάζει με ένα τεράστιο υποθαλάσσιο πηγάδι) προκειμένου τα νετρίνα να «εγκλωβιστούν» και να «φωτογραφηθούν». Για να συμβεί όμως αυτό, προβλέπεται μεταξύ άλλων η τοποθέτηση ενός τεράστιου τηλεσκοπίου 12 ορόφων με διάμετρο 32 μέτρα και συνολικό ύψος 330 μέτρα, δηλαδή μεγαλύτερο και από τον Πύργο του Άιφελ. Μέσα από όλα αυτά, αναδύεται μια νέας μορφής αστρονομία, πέρα από τον ουρανό και πέρα από την υπάρχουσα επιστημονική γνώση, όσο και αν ακούγεται απίστευτο να συμβαδίζουν η αστρονομία και κατασκευή τηλεσκοπίου στα βάθη της θάλασσας. Το όλο πείραμα διεξάγεται στο υποθαλάσσιο πηγάδι που προαναφέρθηκε, σε απόσταση μόλις 7,5 ναυτικών μιλίων από το νησί Σαπιέντζα και 11 μιλίων από τη Μεθώνη, σε βάθος 5.200 μέτρων. Ο όγκος του νερού πάνω από τον πάτο του πηγαδιού φιλτράρει την κοσμική ακτινοβολία και διευκολύνει την παρατήρηση, με τον ίδιο τρόπο που το σκοτάδι διευκολύνει την παρατήρηση των άστρων, καθώς τα νερά στο «φρέαρ των Οινουσσών» είναι εξαιρετικά διαυγή.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας νέος χάρτη του ουρανού μελετώντας αυτά τα νετρίνα υψηλής ενέργειας, μια μορφή ακτινοβολίας που δεν έχει μελετηθεί καθόλου μέχρι τώρα και της οποίας οι ιδιότητες μπορεί να αλλάξουν άρδην την αντίληψη για τη δημιουργία του σύμπαντος. Διευθυντής του “Ινστιτούτου Νέστωρ” και επικεφαλής του όλου προγράμματος είναι ο καθηγητής Πειραματικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Λεωνίδας Ρεσβάνης, που επισημαίνει: «Με τα νετρίνα μπορούμε να δούμε πιο βαθιά και πιο μακριά μέσα στο σύμπαν, επειδή ακριβώς δεν απορροφούνται από τίποτα, άρα αν τα αποκωδικοποιήσουμε, μπορούμε να δούμε πολύ πίσω στον χρόνο, ίσως ως το Bing Bang. Προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο σε μια γειτονιά του σύμπαντος που κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει κοιτάξει. Το πιο συναρπαστικό είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα βρούμε. Αν ξέραμε, δεν θα ήταν συναρπαστικό!».


Πηγή : pylos news

10 νεα έργα στους δρόμους της Μεσσηνίας

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 20 Ιανουαρίου 2014, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν και η «΄Εγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2013 του Προγράμματος Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΣΑΕΠ 026». Πρόκειται για σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 18.000.000 € σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ από αυτά τη Μεσσηνία αφορούν (10) έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.650.000 € που άμεσα μπορούν να εκτελεστούν.

Τα έργα είναι τα ακόλουθα:

Στηθαία ασφαλείας – οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 500.000 €. Στηθαία ασφαλείας – οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο εθνικό δίκτυο Π.Ε Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 500.000 €. Συντήρηση - βελτίωση (Χωματουργικά – Τεχνικά – Οδοστρωσία – Ασφαλτικά) του επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 400.000 €. Συντήρηση και βελτίωση (Χωματουργικά – Τεχνικά – Οδοστρωσία – Ασφαλτικά) του εθνικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 600.000 €. Συντήρηση αποκατάσταση καθιζήσεων στη 16η Επ.Ο Φιλιατρά – Πλάτη & 19η Επ. Ο Περδικονέρι – Πλάτη, προϋπολογισμού 200.000 €.

«Συντήρηση 15ης Επ.Οδού (Τμήμα Φιλιατρά – Μάραθος – Ρωμανός», προϋπολογισμού 500.000 € «Ισόπεδος κόμβος 10ης Επ.Οδού (Είσοδος Τ.Κ. Χατζή Δ. Μεσσήνης), προϋπολογισμού 200.000 €. «Συντήρηση – Βελτίωση Δρόμου Πλατάνια – παλιά γέφυρα (Πουλίτσα) Νέδας» , προϋπολογισμού 100.000 €. «Συντήρηση – Βελτίωση δρόμου Άνω Δώριο – Πλατάνια», προϋπολογισμού 500.000 €. «Στραγγιστικό αντλιοστάσιο Γ.Ο.Ε.Β. – προμήθεια αντλίας με πετρελαιοκινητήρα», προϋπολογισμού 150.000 €. Ο κ. Αλευράς για τα παραπάνω έργα τόνισε: «Θεωρώ ότι με τις παρεμβάσεις αυτές διευθετούνται σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα στη Μεσσηνία και σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δημοπρατηθεί θα παρέχουν άνετη και ασφαλή διέλευση των κατοίκων και των επισκεπτών και θα συμβάλουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας».

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη


Πηγή : Δελτίο τύπου

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Φιλιατρά: Διαμαρτυρία γονέων για την ελλειπή λειτουργία του ΕΕΕΕΚ

Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί αγανακτισμένοι γονείς μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Φιλιατρών (ΕΕΕΕΚ), με αφορμή τις σοβαρές ελλείψεις που παρουσιάζονται σε διδακτικό προσωπικό.

Το συγκεκριμένο σχολείο, όπως αναφέρουν γονείς στο filiatranet, λειτουργεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς μόνο τρεις ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη) και τις περισσότερες φορές όχι ολόκληρες (μέχρι τις 11:40), διότι κάποιοι δεν έχουν φροντίσει να καλύψουν τα κενά των εκπαιδευτικών που έχουν παρουσιαστεί.

Παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις προς τους υπευθύνους, τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, την στιγμή που το συγκεκριμένο σχολείο καλύπτει ανάγκες από την Μεθώνη έως το Κοπανάκι.

Αυτήν την στιγμή υπάρχει Μαθηματικός, Φιλόλογος και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, ενώ δεν υπάρχει κανένας καθηγητής ειδικότητας και γυμναστής.

Ο Διευθυντής του ΕΕΕΕΚ Φιλιατρών κ. Ιωάννης Σάκκουλας τόνισε ότι την φετινή χρονιά το πρόβλημα είναι πιο έντονο από κάθε άλλη χρονιά, από την αρχή ξεκινήσαμε με ελλείψεις, τις οποίες μεταβιβάσαμε στην Διεύθυνση Μεσσηνίας και στο Γραφείο Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Το πρόβλημα δημιουργείται από τις μειωμένες πιστώσεις του Υπουργείου που δεν επιτρέπουν την κάλυψη των κενών θέσεων.

Από την πλευρά τους οι γονείς των μαθητών τονίζουν ότι και τα δικά τους παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και την μάθηση, είναι και αυτοί εργαζόμενοι γονείς και έχουν απογοητευθεί από την στάση της πολιτείας και την ευαισθησία που δείχνει.

Παρακολουθήστε το βίντεο, όπως το κατέγραψε ο φακός του filiatranet:


Πηγή : filiatra net

Τροχαίο με τραυματίες λίγο έξω από το Δώριο

Eνας 45χρονος κάτοικος Δωρίου και η ανήλικη κόρη του τραυματίστηκαν το απόγευμα σε τροχαίο ατύχημα που έγινε στην εθνική οδού Καλού Νερού – Τσακώνας λίγο πριν την διασταύρωση Δωρίου.

Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν της 7 το απόγευμα όταν το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 45χρονος και είχε κατεύθυνση προς το Δώριο στο ύψος του Αγροτικού Συνεταιρισμού εξετράπη της πορείας του προς τα αριστερά με αποτέλεσμα να πέσει με το πλάι του σε τσιμεντένια κολώνα και να «διπλώσει» πάνω της.

Κ.Μπ.


Πηγή : eleutheria online

Τουλάχιστον 8.000 Μεσσήνιοι στα όρια της φτώχειας

Δραματική αύξηση των απόρων πολιτών καταγράφεται στην Μεσσηνία ιδίως σε μεγάλες πόλεις το τελευταίο διάστημα. Η εικόνα δείχνει ότι καθημερινοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας με φυσιολογική ζωή στις μέρες μας περιμένουν στην ουρά για φαγητό, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Μεσσηνία μέχρι σήμερα στους Δήμους περίπου 4.000 πολίτες έχουν απευθυνθεί στους Δήμους ζητώντας να πάρουν βιβλιάριο απορίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν τουλάχιστον ασφαλιστική κάλυψη και να μην πεθάνουν αβοήθητοι αν τους προκύψει κάποιο πρόβλημα υγείας. Το ποσοστό αυτό αρχικά δεν φαίνεται ότι είναι υπέρογκο καθώς δεν καταδεικνύει το πραγματικό πρόβλημα, αφού συμπολίτες μας οδηγούνται σε αποκλεισμό εξαιτίας των οικονομικών ορίων που ισχύουν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Πρόνοιας οι πολίτες που θα καταγράφονταν σαν άποροι αν αυξανόταν κατά 1.000 άτομα το 2014 θα παρουσιάσουν ρεκόρ πάνω από 6.000 που ισχύει σήμερα, δεδομένου ότι κατά καιρούς 1.500 οικογένειες απευθύνονται στους Δήμους για να εκδώσουν πιστοποιητικό απορίας. Αυτό σημαίνει, ότι τουλάχιστον 8.000 Μεσσήνιοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Στη Τριφυλία υπολογίζεται ότι πρόβλημα αντιμετωπίζουν περίπου 500 οικογένειες, στη Μεσσήνη περίπου 700 ιδίως στα χωριά, ενώ η Καλαμάτα σε κοινωνικές υπηρεσίες φαίνεται ότι έχει καταγράψει αιτήματα περισσότερων από 2.000 πολιτών.

Γ. ΑΣ.- Γ.ΜΠΟΖΙΚΑΣ


Πηγή : radio 936

ΑΟΚΑΡΑ: Σιγέρης «Παρά την μέτρια απόδοση καταφέραμε να κάνουμε μια επαγγελματική νίκη»

Με το διπλό απέδρασε από την Καλαμάτα το Σάββατο η Κυπαρισσία που επικράτησε της Ομόνοιας με 3-1. Έτσι, η ομάδα του Παναγιώτη Παναγόπουλου συνεχίζει χωρίς απώλειες στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και κοιτάει πλέον το επόμενο ματς με την Σπερχογεία. Ο Μιχάλης Σιγέρης, μίλησε σημειώνοντας τα εξής: «Είμασταν σε μια μέτρια μέρα αλλα καταφέραμε να κάνουμε μια επαγγελματική νίκη. Παίζαμε με μια δυνατή ομάδα εκτός έδρας και το μονο αποτέλεσμα που θέλαμε ήταν η νίκη και στο τέλος τα καταφέραμε.

Μέσα σε 6 μέρες άλλωστε παίξαμε 3 παιχνίδια και προσπαθήσαμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση και πετύχαμε αυτο που θέλαμε. Το πρωτάθλημα θελει πολυ δρόμο ακόμα και ο στόχος της ομάδας ειναι κάθε παιχνίδι οι 3 βαθμοί. Τωρα για το επόμενο παιχνίδι που ειναι με την Σπερχογεια εμεις θα κοιτάξουμε να κερδίσουμε και τιποτα άλλο. Εύχομαι να γινει ενα καλο παιχνίδι γιατι και η Σπερχογεια ειναι ομάδα που της αρέσει το καλο ποδόσφαιρο».


Πηγή : kyparissiotis

Φόλες στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισσίας

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας από τις φόλες που έριξαν τις προηγούμενες μέρες ασυνείδητοι και, μάλιστα, στην κεντρική πλατεία, για να σκοτώσουν τα αδέσποτα που περιτριγυρίζουν στην περιοχή.

Δύο σκυλάκια μέχρι στιγμής, όπως έχει διαπιστωθεί από φιλόζωους, έπεσαν θύματα της εγκληματικής δράσης αγνώστου ή αγνώστων που έριξαν φόλες. Το ένα από αυτά έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, ενώ το δεύτερο μέχρι αργά χθες το μεσημέρι έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως είπαν στο «Θ» μέλη της Φιλοζωικής Ομάδας Εθελοντών Τριφυλίας, την Κυριακή και τη Δευτέρα δύο σκυλάκια στην Κυπαρισσία κινδύνευσαν να θανατωθούν με τον πιο βίαιο και βάναυσο τρόπο, από φόλες που έριξε άγνωστος ή άγνωστοι στην πλατεία και πέριξ αυτής.

Την Κυριακή, κάτοικος της περιοχής που έπινε τον καφέ του σε καφετέρια στην πλατεία της Κυπαρισσίας είδε ένα σκυλάκι να είναι καταγής και αντιλήφθηκε, καθώς δεν έδειχνε να είναι καλά, πως κάτι συμβαίνει. Αμέσως πήγε στο σημείο και αφού διαπίστωσε πως πιθανόν να έχει φάει φόλα, το μετέφερε στον κτηνίατρο Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος περιέθαλψε το ζώο και του έκανε ένεση. Μετά από λίγο το σκυλάκι έβγαλε από το στομάχι του ένα κομμάτι κρέας με άσπρη σκόνη, η οποία προφανώς ήταν το δηλητηριώδες φάρμακο με το οποίο έγινε η απόπειρα να σκοτώσουν τα αδέσποτα της πλατείας. Το σκυλάκι, με τη φροντίδα του κτηνίατρου, ξεπέρασε τον κίνδυνο.

Χθες το πρωί, μέλη της Φιλοζωικής Ομάδας Εθελοντών ενημερώθηκαν ότι ένα σκυλάκι στην πλατεία σπαρταρά και βγάζει αφρούς από το στόμα. Πήγαν επιτόπου, το πήραν και το μετέφεραν στον κτηνίατρο, ο οποίος του έκανε ένεση και πλύση στομάχου. Όμως, όπως εκτιμάται, από την ώρα που έφαγε το δηλητήριο είχαν περάσει αρκετές ώρες και γι’ αυτό δεν ανταποκρίθηκε κάνοντας εμετό και βγάζοντας τη δηλητηριασμένη τροφή που είχε καταναλώσει.

Όπως είπαν τα μέλη της Φιλοζωικής Ομάδας Εθελοντών Τριφυλίας, ψάχνοντας στην πλατεία και τη γύρω περιοχή, σε κάδο απορριμμάτων που είναι στο πεζοδρόμιο του κτηρίου της ΕΑΣ Μεσσηνίας, είδαν να υπάρχει άσπρη σκόνη και ρύζι με γυαλιά!

Τα μέλη της Φιλοζωικής τόνισαν πως, όντως, τα αδέσποτα έχουν αυξηθεί και μπορεί κάποιοι να ενοχλούνται από την παρουσία τους στην πλατεία, αλλά δεν είναι λύση να τα σκοτώνουν ρίχνοντας φόλες. Επιπλέον, επισήμαναν πως ο Δήμος Τριφυλίας, όπως και ο κάθε Δήμος, σύμφωνα με το νόμο για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, υποχρεούται να μεριμνά για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας από τις 25 Οκτωβρίου 2012 έχει πάρει απόφαση (αρ. απόφ. 334/2012) και έχει συγκροτήσει επιτροπή για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Τριφυλίας, που έχει ως βασικούς άξονες την περισυλλογή, την καταγραφή και τη σήμανση, τον εμβολιασμό, τη στείρωση, την αποπαρασίτωση, την περίθαλψη και, τέλος, την υιοθεσία ή επανατοποθέτησή τους στο φυσικό τους χώρο!

Τι έχει κάνει και τι κάνει ο Δήμος Τριφυλίας για τα αδέσποτα;

Ηλίας Γιαννόπουλος


Πηγή : tharros news

Φιλιατρά: Πρόταση τιμών για τη μίσθωση θέσεων της εμποροπανήγυρης του Αγίου Χαραλάμπους

Πρόταση τιμών για τη μίσθωση θέσεων για την τέλεση ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης «Αγ. Χαραλάμπους», έτους 2014 στη Δ.Κ Φιλιατρών Στην Κυπαρισσία, σήμερα, την 17η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τριφυλίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τριφυλίας, ύστερα από την αριθ. 684/13-01-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ζήτησε από την Επιτροπή την έγκριση της συζήτησής του ως του κατεπείγοντος καθώς στις 6 Φεβρουαρίου ξεκινά η εμποροπανήγυρη και πρέπει να προηγηθεί έγκριση της παρούσας απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος και στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών έλαβε την αριθ. 1/2014 απόφασή του σχετικά με τη τέλεση της ετήσιας εμποροπανήγυρης «Αγ. Χαραλάμπους», Δ.Κ. Φιλιατρών, για το έτος 2014, την οποία υπέβαλε τόσο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τους χώρους ανάπτυξης και διενέργειας της εμποροπανήγυρης (χωροθεσία), όσο και προς την Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να καθοριστούν οι τιμές για τη μίσθωση των θέσεων.

Θέτω υπόψη σας την αριθ. 1/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Φιλιατρών και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την αριθ.1/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Φιλιατρών, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων N. 3463/2006 & Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α) Προτείνει:

ως τιμή τρέχοντος μέτρου για τη μίσθωση των θέσεων στο χώρο της εμποροπανήγυρης τα 25,00€ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 25,00 € + 5,75 € ΦΠΑ = 30,75 €. ως τιμή εκκίνησης για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ τα 800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι: 800,00 € + 184,00 € ΦΠΑ = 984,00 €. Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης «Αγ. Χαραλάμπους», της Δ.Κ. Φιλιατρών, έτους 2014, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2 /2014.


Πηγή : filiatra net

Προσεχώς: Ένα μαγαζί στην Καλαμάτα που βλέπει τον κόσμο διαφορετικά

Δημιουργικές αντιστάσεις και αντιεξουσία στην Καλαμάτα

Την περίοδο των εορτών είχα βγει για μια πρωινή βόλτα στην πόλη. Η πολύβουη πλατεία με έσπρωξε στα στενά της. Μ’ αρέσουν οι έρημοι δρόμοι, άλλωστε. Στρίβοντας δεξιά και αριστερά έφτασα να ανεβαίνω την οδό Σφακτηρίας. Περίπου λίγο πριν από την 23ης Μαρτίου μού έκανε εντύπωση ένα καινούργιο μαγαζί. Αν και κλειστό, πλησίασα να το δω από κοντά. Μύριζε διαφορετικό αέρα από το συνηθισμένο. Εναλλακτικό, με μια θετική αύρα, θα έλεγα.

Προχθές, αποφάσισα μαζί με το Στασινό να το δούμε από κοντά, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους του. Κατ’ αρχάς, πρόσεξα το όνομά του. «ΠΡΟΣΕΧΩΣ», με τις απαραίτητες επεξηγήσεις: παντοπωλείον- καφενείον- εντευκτήριον κ.ά. Τα παιδιά που το διαχειρίζονται μας υποδέχτηκαν με χαμόγελο. Η Μαρηλιάννα, η Παναγιώτα και ο Νίκος. Πρώτη ερώτηση, πώς προέκυψε η ονομασία του καταστήματος. Όπως μας είπε η Παναγιώτα, διάβαζαν το μυθιστόρημα του Λένου Χρηστίδη «Τα χαστουκόψαρα» και έψαχναν μέσα από τις σελίδες του τη λέξη που θα τους ενθουσιάσει. Τη βρήκαν στο «προσεχώς». Το όνομα, λοιπόν, βρέθηκε. Μετά άρχισαν οι ίδιοι να φτιάχνουν το χώρο. Αρχές Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η προσπάθεια και άνοιξαν ρολά.

Μετά τα πρώτα ανιχνευτικά, συνεχίσαμε τη συζήτηση. Μίλησε η Παναγιώτα: «Η επιθυμία μας για αυτό το πείραμα μας έφερε κοντά με βάση διάφορες εικόνες και εμπειρίες που κουβαλούσε ο καθένας μας. Δε βρεθήκαμε τυχαία. Οι δρόμοι μας συνέκλιναν σταδιακά από διαφορετικές πορείες. Εμπνευστήκαμε από πρωτοβουλίες ανθρώπων και κινημάτων σε όλο τον κόσμο, που σε συνθήκες κρίσης, αντί να παραδοθούν στην απελπισία και την εξαθλίωση, επιχείρησαν να δώσουν συλλογικές απαντήσεις στο πρόβλημα της καθημερινής επιβίωσης.

Τολμάμε να επιχειρήσουμε στην πράξη μια διαφορετική πρόταση στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό που επιχειρούμε να δημιουργήσουμε με αυτό το καφενείο είναι μια κολεκτίβα εργασίας. Η νομική μορφή είναι ο αστικός συνεταιρισμός. Ένας συνεταιρισμός αλλιώτικος, χωρίς μετόχους-ιδιοκτήτες και ένας χώρος εργασίας χωρίς υπαλλήλους και αφεντικά. Έτσι, αυτό το καφενείο ανήκει σε όσους και όσες κάθε φορά το δουλεύουν μετέχοντας στη συλλογικότητα. Για τη δημιουργία του συνεισφέραμε όλα τα μέλη ανάλογα με τις οικονομικές μας δυνατότητες, αναλαμβάνοντας όμως από κοινού το ρίσκο και την ευθύνη.

Βασικό όργανο λήψης αποφάσεων είναι η συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού, που αποτελείται από τις κάθε φορά εργαζόμενες. Ο τρόπος λήψης των αποφάσεων επιδιώκουμε να εμπεριέχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση όλων των μελών. Η πρότασή μας έχει πολύ δρόμο για να ολοκληρωθεί. Δεν είναι, όμως, μια πρόταση που αφορά μόνο εμάς, ένα εγχείρημα για να λύσουμε το ατομικό πρόβλημα εργασίας της καθεμιάς μας. Θέλουμε να αποτελέσει μια εμπειρία που θα χρησιμεύσει σε πολύ περισσότερους από εμάς. Η δράση μας εντάσσεται σε ένα συνολικό ρεύμα κοινωνικής αλλαγής, σε μια κινηματική διαδικασία που αγκαλιάζει όλες τις πλευρές της ζωής, που αντιστέκεται στις κυρίαρχες συνθήκες, που εξερευνά και δημιουργεί νέους τρόπους ζωής.

Πέρα από το εργασιακό, στο χώρο αυτό επιδιώκουμε να χωρέσουμε τις επιθυμίες μας συνολικά, στο βαθμό που είναι εφικτό. Με αυτό το κριτήριο προτιμήσαμε -στο μέτρο του δυνατού- τη συνεργασία με μικρούς παραγωγούς ή κοινότητες παραγωγών, επιλέξαμε να σερβίρουμε και να διακινούμε προϊόντα εναλλακτικού/αλληλέγγυου εμπορίου (καφέ από ζαπατίστικους συνεταιρισμούς του Μεξικού), διατηρώντας παράλληλα τις τιμές του καφενείου προσιτές σε όλους. Δίκαιες τιμές, ενίσχυση των μικρών παραγωγών σε όλο τον κόσμο, διάθεση προϊόντων που δεν έχουν προέλθει από την (υπερ)εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας, συνιστούν τους βασικούς άξονες στους οποίους κινείται το αλληλέγγυο εμπόριό μας. Με το ίδιο κριτήριο επιλέγουμε και θέλουμε να λειτουργεί το καφενείο και ως χώρος φιλοξενίας εκδηλώσεων ενημέρωσης/προβληματισμού και πρωτοβουλιών που ανιχνεύουν δρόμους αυτοδιαχείρισης, αυτοοργάνωσης και άμεσης δράσης. Ξέρουμε πως όλα αυτά μπορεί να μοιάζουν λίγα και αποσπασματικά. Οι δυσκολίες και οι αντιφάσεις είναι μπροστά σε κάθε βήμα μας. Θέλουμε, όμως, να ψάξουμε συλλογικές και όχι ατομικές απαντήσεις και να τις δοκιμάσουμε στην πράξη, μαθαίνοντας από την ιστορική εμπειρία ανάλογων εγχειρημάτων. Θέλουμε να δοκιμάσουμε μια καθημερινότητα που θα περιλαμβάνει την εργασία ως αναπόσπαστο δημιουργικό κομμάτι της και όχι ως σκλαβιά, ως ένα χρόνο μέσα στη μέρα που θέλει κανείς να ξεχάσει.

Φτιάξαμε, λοιπόν, αυτό το καφενείο. Το καφενείο μας. Είναι ανοιχτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Προσφέρουμε σχεδόν τα πάντα. Πάνω απ’ όλα, όμως, θέλουμε να προσφέρουμε ένα χώρο συνάντησης, ψυχαγωγίας και δημιουργίας, να μοιραστούμε ερωτήματα, ιδέες και όνειρα. Να μοιραστούμε μαζί σας “Το Προσεχώς”»... Στο τέλος τη ρωτήσαμε αν ένα τέτοιο μαγαζί, με την ανάλογη κουλτούρα, χωράει στην Καλαμάτα. Η Παναγιώτα είναι αισιόδοξη: “Η Καλαμάτα έχει πολλά πρόσωπα, όντως. Όμως, είναι και πόλη του πολιτισμού. Κι αυτό λέει πολλά για εμάς. Μας μεγάλωσε, οφείλουμε να της δώσουμε και εμείς κάτι πίσω...».

Του Αντώνη Πετρόγιαννη


Πηγή : tharros news

Συνεδριάζει σε διπλή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 24-01-2014 και ώρα 19.00 σε διπλή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις προσκλήσεις που υπογράφει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Μπασδάνης περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:

Συνεδρίαση 1η Ωρα 19:00

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας

Συνεδρίαση 2η Ωρα 19:30

1. Προϋπολογισμός του ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ οικ. έτους 2014 (Έγκριση της αριθ. …./2013 απόφασης του Νομικού Προσώπου).

2. Έγκριση Προϋπολογισμού & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2014 της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 13.046,77 € του Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολικών μονάδων του Δήμου Τριφυλίας και κατανομή αυτής (Έγκριση της αριθ. …/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

4. Λειτουργία εμποροπανήγυρης «Αγ. Χαραλάμπους» Δ.Ε. Φιλιατρών, έτους 2014 (Έγκριση των αριθ. 1/2014 και 2/2014 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής, αντίστοιχα).

5. Έγκριση δαπανών εορτασμού εμποροπανήγυρης «Αγ. Χαραλάμπους».

6. Δακοκτονία Δήμου Τριφυλίας έτους 2014.

7. Μεταφορά μνημείου ηρώου πεσόντων στην Τ.Κ. Σπηλιάς Δ.Ε. Κυπαρισσίας κατά τον Ελληνο-Ιταλικό, Γερμανικό πόλεμο έτους 1940 (έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Σπηλιάς).

8. Εκκαθάριση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων (Έγκριση της αριθ. 38/2013 απόφασης Δ.Κ. Γαργαλιάνων).

9. Καθορισμός ενεργειών και δράσεων Δήμου Τριφυλίας έτους 2014 για την προώθηση του Τουρισμού και την προβολή της περιοχής & των αγροτικών προϊόντων (έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Τριφυλίας).

10. Αίτηση Κανελλόπουλου Γρηγορίου του Θεοδώρου για διαγραφή δημοτικών φόρων και τελών του ακινήτου στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας.

11. Αίτηση Σκλάβου Περικλή για διαγραφή προσαυξήσεων δημοτικών φόρων και τελών της οικίας του στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας.


Πηγή : filiatra news

Τριφυλία: Πώς διαμορφώνεται το προεκλογικό σκηνικό…

Τέσσερις μήνες πριν από τις δημοτικές εκλογές κι ενώ τις επόμενες εβδομάδες αρχίζει και επίσημα η προεκλογική περίοδος, μέχρι στιγμής στο Δήμο Τριφυλίας, φαινομενικά τουλάχιστον, το κλίμα σε τίποτα δε θυμίζει άλλες, αντίστοιχες, περιόδους.

Αυτό, βεβαίως, δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις εκλογές και τη νέα Δημοτική Αρχή που θα προκύψει.

Μπορεί, λοιπόν, στο προσκήνιο και επισήμως να μην εκδηλώνονται υποψηφιότητες για το δημαρχιακό θώκο, στο παρασκήνιο, ωστόσο, εντείνονται οι διεργασίες, τόσο στα εσωτερικά των οργανώσεων των κομμάτων όσο και μεταξύ ενδιαφερόμενων υποψηφίων και πολιτών, όπως, βεβαίως, στις 3 δημοτικές παρατάξεις Τριφυλίας, στη συγκροτηθείσα Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Κίνηση, σε επαγγελματίες και εμπόρους που οργανώνονται για εκλογικό σχήμα!

Ο Δήμος Τριφυλίας είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό της Μεσσηνίας και ο πέμπτος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης, αλλά από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα! Αυτό το γνωρίζουν και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, είτε ως δήμαρχοι είτε ως δημοτικοί – τοπικοί σύμβουλοι, όπως το γνωρίζουν πολύ καλά και όλοι οι πολίτες!

Οι εκλογές του Μαΐου μπορεί να είναι οι δεύτερες που θα διεξαχθούν στο Δήμο Τριφυλίας για νέα Δημοτική Αρχή, ωστόσο σε τίποτα σχεδόν δε μοιάζουν με τις προηγούμενες, ενώ το πολιτικό περιβάλλον και η κοινωνική κατάσταση είναι τελείως και εντελώς διαφορετικά από τις προηγούμενες εκλογές, χωρίς να παραβλέπεται, επίσης, το γεγονός των τοπικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων και των νέων συσχετισμών πολιτικών και αυτοδιοικητικών δυνάμεων, που ήδη έχουν μεταβληθεί και αλλάξει!

Με συνέντευξή του στο «Θ», που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 31ης Δεκεμβρίου, ο δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας άνοιξε τα χαρτιά του, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήρθαμε στο Δήμο ως νομείς και πολύ περισσότερο ως “λαφυραγωγοί” της εξουσίας, αλλά ως αγωνιστές. Είναι εύλογο, λοιπόν, ο αγώνας αυτός να έχει συνέχεια με τις απαιτούμενες στην εποχή που διανύουμε προσαρμογές!». Έτσι, δήλωσε τη βούλησή του και ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος, με ανανεωμένο το συνδυασμό του, έχοντας βεβαίως, όπως εκτιμάται, τη στήριξη της Ν.Δ. και την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά!

Ο κ. Κόλλιας ξέρει πολύ καλά ότι το βάρος της ευθύνης για τις δυσλειτουργίες του Δήμου πέφτει στις πλάτες του, αλλά ξέρει, επίσης, ότι για να λειτουργήσει καλύτερα ο Δήμος απαιτούνται και τα κατάλληλα πρόσωπα στις κατάλληλες θέσεις ευθύνης, ενώ δείχνει, έστω και χωρίς να το λέει δημόσια, απογοητευμένος από συνεργάτες του – δημοτικούς συμβούλους που «δε βάζουν πλάτη». Στα υπέρ του είναι η συμπάθεια του κόσμου, η απλότητα, η κοινωνικότητα και η παρουσία του στα τοπικά δρώμενα!

Πέρα από τα όποια προβλήματα συνοχής παρουσιάστηκαν κατά την τριετία και ιδίως την προηγούμενη χρονιά, με αντιδράσεις συμβούλων του που απαιτούσαν αλλαγές προσώπων στις έμμισθες θέσεις των αντιδημάρχων, η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του συνδυασμού του, όπως και η τοπική οργάνωση της Ν.Δ., φέρεται να τον στηρίζουν για νέα εκλογική νίκη και πενταετή θητεία!

Εσχάτως, όμως, ακούγεται πως ενδιαφερόμενος για να είναι υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής νέου συνδυασμού, εμφανίζεται ο αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Εμπορίου, Οργάνωσης, Διαφάνειας, Επικοινωνιών, Διοικητικής Μέριμνας, καθώς και αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, Ευστάθιος Ανδρινόπουλος, χωρίς ο ίδιος να διαψεύδει τις πληροφορίες που κυκλοφορούν. Μάλιστα, ακούγεται πως έχει ξεκινήσει επαφές με πολίτες για κατάρτιση συνδυασμού!

Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Τάκης Κατσίβελας, έχει δηλώσει σε συζητήσεις του με πολίτες και εκπροσώπους των ΜΜΕ πως δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος δήμαρχος, καθώς έχει αναλάβει πολύ μεγάλη ευθύνη με τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και από τη θέση αυτή προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες που μπορεί στην περιοχή για την ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών υγείας!

Επειδή, όμως, στην πολιτική, όπως και στην αυτοδιοίκηση, «ποτέ μη λες ποτέ», κάποιοι θεωρούν πως ίσως παραμείνει «ανοιχτό» το ενδεχόμενο της υποψηφιότητάς του!

«Υγιής ανασύνταξη των δυνάμεων» ακούγεται τον τελευταίο καιρό πως επιχειρείται από το συνδυασμό της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας». Η δημοτική παράταξη της μείζονος μειοψηφίας έχει μια σειρά από στελέχη πρώτης γραμμής, με πολιτικές και κοινωνικές αναφορές και ευρύ λαϊκό έρεισμα. Βεβαίως, οι πολίτες και ιδίως οι ψηφοφόροι που την εμπιστεύθηκαν, ανέμεναν ακόμα πιο σκληρή αντιπολίτευση και παρεμβάσεις για μια σειρά από θέματα, όπως και έντονη παρουσία και δράση. Ωστόσο, εκτιμάται πως με νέα πρόσωπα, μαζί με τα έμπειρα και γνωστά στελέχη της, και με ειλικρινή διάλογο με τους πολίτες, μεθοδικά και συστηματικά μπορεί να επικαιροποιήσει το πρόγραμμά της και να οριοθετήσει τους στόχους της εν όψει των εκλογών και της νέας δημοτικής περιόδου, εμπνέοντας ξανά την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των πολιτών!

Ερωτηματικό παραμένει για την ώρα ποιος θα ηγηθεί του συνδυασμού, με το νυν επικεφαλής Δημήτρη Σωτηρόπουλο να μη φαίνεται διατεθειμένος να είναι εκ νέου υποψήφιος. Ένας εκ των Θανάση Πετρόπουλου, Σωτήρη Τσίγγανου, Γιάννη Κατσαργύρη και Σωτήρη Μπακούρου, εάν το επιθυμεί βεβαίως, θα μπορούσε να ηγηθεί συνδυασμού.

Από το χώρο της Αριστεράς, ήδη από τις 10 Ιουνίου του 2013, έχει συγκροτηθεί η Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Κίνηση, η οποία, σε συνέλευση των μελών της την Πέμπτη το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου Φιλιατρών, συζήτησε μια σειρά από ζητήματα, ενώ ανασυγκροτήθηκε 11μελής Συντονιστική Επιτροπή, κάνοντας, όπως εκτιμούν τα μέλη της, μια «καλή αφετηρία».

Βασικός «πυρήνας» των ιδρυτικών μελών της Κίνησης είναι γνωστά και επώνυμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι προερχόμενοι από το (παλιό;) ΠΑΣΟΚ, την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, όπως και ανένταχτοι, «ενεργοί πολίτες» με σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις για κατάργηση των μνημονίων και του «Καλλικράτη» (σ.σ. και συνακολούθα – αυτονοήτως – και του Δήμου Τριφυλίας), όπως και στο Σχέδιο Ιδρυτικής Διακήρυξης που συμφώνησαν και υπέγραψαν το καλοκαίρι τονιζόταν! Στη συνέλευση της Πέμπτης, πάντως, οι περισσότεροι απ’ όσους τοποθετήθηκαν τάχθηκαν υπέρ του «Καλλικράτη» και του «καλλικράτειου» Δήμου Τριφυλίας, κι αυτό, όσο να ’ναι, «προκαλεί» θέμα σχετικά με τις βασικές αρχές και θέσεις της Κίνησης.

Ο Δημήτρης Μαγριπλής εξεδήλωσε την πρόθεσή του να ηγηθεί του εκλογικού συνδυασμού, εφόσον η Κίνηση το αποδεχτεί και αποφασίσει, ενώ και άλλοι εξέφρασαν ενδιαφέρον επιφυλασσόμενοι να απαντήσουν! Υπάρχει, πάντως, και το ενδεχόμενο της έκπληξης για τον επικεφαλής του συνδυασμού, καθώς ο γνωστός Τριφύλιος τραγουδοποιός και καλλιτέχνης, Νίκος Καλογερόπουλος, παρέστη στη συγκέντρωση και έκανε, μάλιστα, αισθητή την παρουσία του, τον οποίο και πολλοί προτείνουν για υποψήφιο δήμαρχο της Κίνησης!

Με τη Λαϊκή Συσπείρωση θεωρείται πως θα «κατέβει» εκ νέου ως υποψήφιος δήμαρχος ο Σαράντος Κουκούμης.

Από την κίνηση του εμπορικού κόσμου, συγκεκριμένο όνομα υποψηφίου δημάρχου δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, ωστόσο οι διεργασίες για τη συγκρότηση εκλογικού συνδυασμού ανθρώπων της αγοράς εντείνονται, με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, να θεωρείται ως επικρατέστερος για υποψήφιος δήμαρχος.

του Ηλία Γιαννόπουλου


Πηγή : tharros news

Φιλιατρά: Μεθυσμένοι μετανάστες πέταξαν τον κάδο με τα σκουπίδια μέσα στο συντριβάνι

Μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη περίμενε σήμερα το πρωί τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Φιλιατρών Νίκο Φάμπα καθώς πηγαίνοντας για να αγοράσει ένα καφέ από μαγαζί της Πλατείας αντίκρισε ένα πρωτοφανές και αποκρουστικό θέαμα για την πόλη.

Το βράδυ που μας πέρασε ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΙ μετανάστες -Βούλγαροι ή Ρουμάνοι- που έχουν καταντήσει την περιοχή του συντριβανιού της πλατείας μας γκέτο τους πίνοντας ένα κάρο μπύρες και μεθώντας (όπως πάντα άλλωστε) πέταξαν ένα ολόκληρο κάδο με σκουπίδια μέσα στο συντριβάνι, με αποτέλεσμα το νερό να γεμίσει τον κάδο και πολλά σκουπίδια να βγουν εκτός επιπλέοντας στο νερό.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νίκος Φάμπας,μιλώντας στην κάμερα του φιλιατρά News έκανε λόγο για μια απαράδεκτη κατάσταση που είναι εδώ δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να πετάνε τα σκουπίδια μέσα στο συντριβάνι. Ο δήμος αν και έχει φροντίσει να έχει κάδους, εν τούτοις δεν τα πετάνε μέσα εκεί αλλά στο συντριβάνι. Όσες συστάσεις και αν έχω κάνει δεν γίνεται τίποτα.

Το πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη κατάσταση των μέθυσων Ρουμάνων και Βουλγάρων έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πρόβλημα που δεν σέβονται ΤΙΠΟΤΑ και κανέναν και τα έχουν κάνει όλα ίσωμα. Η αστυνομία δεν μπορεί να επέμβει, ο δήμος είναι αδύναμος να κάνει κάτι όσο καλή διάθεση και αν υπάρχει από τον αντιδήμαρχο Τάσο Πούλο και Πρόεδρο Δημοτικής Ενότητας Μπάμπη Στάμο.

Από την πλευρά της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε προσωπικό να αδειάσει το συντριβάνι και να καθαριστεί. Πραγματικά δημιουργείται το ερώτημα. Αν δεν τους αρέσει εδώ γιατί δεν παίρνουν τα πράγματα τους και να πάνε σε όποια άλλη χώρα θέλουν. Δεν τους κάλεσε κανένας εδώ να έρχονται και να κάνουν την πόλη μας σαν τα μούτρα τους. Υπάρχει επιτέλους κάτι που μπορεί να γίνει ή θα πρέπει ο κόσμος να πάρει την κατάσταση στα χέρια του?

Δείτε το video όπως το κατέγραψε σήμερα το πρωί ή κάμερα του Φιλιατρά News.


Πηγή : filiatra news

Η ομιλία του προέδρου συλλόγου αναβίωσης και προστασίας άνω πόλης

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου για την Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας, σας καλωσορίζω στη συνάντησή μας για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας και σας ευχόμαστε καλή χρονιά, ευτυχισμένο και δημιουργικό και όσο το δυνατό λιγότερο προβληματικό 2014. Η κοπή της φετινής βασιλόπιτας είναι μόνο η αφορμή. Ο πολιτισμός είναι η αιτία που βρισκόμαστε εδώ. Και αυτό είναι το σημαντικό. Μέσα σ’ αυτές τις αντίξοες συνθήκες που ζούμε, εμείς εδώ σήμερα τα αφήσαμε όλα στην άκρη γιατί μας συνδέει όλους μας κάτι κοινό.

Το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Γιατί πολιτισμός σημαίνει, κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος για να βελτιώσει και να «χρωματίσει» τη ζωή του. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς ως σύλλογος, γιατί το να παραμένει κάποιος απλός θεατής και κριτής – καλοπροαίρετος ή κακοπροαίρετος- δεν έχει κανένα νόημα. Είμαστε πολύ τυχεροί και δεν το ξέρουμε. Ζούμε σε έναν αξιόλογο τόπο, απείρου φυσικού κάλλους. Έχουμε την τιμή να είμαστε το κέντρο του Δήμου. Έχουμε ιστορία, λαογραφία, παράδοση. Του αξίζει λοιπόν αυτού του τόπου μια καλύτερη συμπεριφορά από όλους μας. Είναι γνωστό ότι όλοι μας εργαζόμαστε εθελοντικά για την λειτουργία, με τον καλύτερο τρόπο, του συλλόγου. Από το περίσσευμα του χρόνου και της διάθεσή μας, προσπαθούμε να διατηρήσουμε ζωντανή την παράδοση και την κληρονομιά του τόπου. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά σε ό,τι κάναμε, ή δεν μπορέσαμε να κάνουμε τον περασμένο χρόνο. Θα ευχηθώ μόνο, να οπλιστούμε με όρεξη όλοι μας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό εφέτος.

Ξέρετε όλοι ότι τα οικονομικά μας είναι πενιχρά. Σχεδόν ανύπαρκτα. Στο πλαίσιο αυτό οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν καταφέρνουμε αξιοπρεπώς να συντηρήσουμε εκδηλώσεις που ήδη είναι θεσμός για το σύλλογό μας, όπως η ρεμπέτικη βραδιά, ο κλείδωνας και οι εκδηλώσεις της τσικνοπέμπτης κ.α. Άλλωστε ένας από τους στόχους για εφέτος είναι η τακτοποίηση του συλλόγου, στα φορολογικά του, τα περιουσιακά του στοιχεία, την ισχυρή παρουσία του Συλλόγου στα social media δηλαδή στο facebook /internet και φυσικά την προσωπική σελίδα του συλλόγου στο διαδύκτιο. Βέβαια ενώ ο σύλλογος βρήκε τον τόπο του στο διαδύκτιο, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει βρει την φυσική του έδρα.

Απευθύνομαι στον δήμαρχο κ. Κόλλια, (ο οποίος δεν κατάφερε να έρθει αλλά επικοινώνησε μαζί μας και μεταφέρω σε όλους τις ευχές του για καλή χρονιά) που ενώ είχε την καλή πρόθεση και διάθεση, τελικά δεν ενέκρινε επισήμως ακόμα το αίτημά μας για παραχώρηση του Λαογραφικού Μουσείου για έδρα του συλλόγου μας. Να απευθυνθώ λοιπόν στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που είναι παρόντα και να τους ζητήσω να γίνουν αρωγοί της προσπάθειας που καταβάλουμε όλοι και ο σύλλογός μας να αποκτήσει επιτέλους στέγη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τα μέλη του συλλόγου μας που δούλεψαν για αυτή την εκδήλωση και φυσικά όλους όσους προσέφεραν για την πραγματοποίηση αυτής της γιορτής


Πηγή : radio 936

Δήμος Τριφυλίας: τα 50 σημεία για δωρεάν Wi-Fi

ΜΠΟΡΕΙ να μην λειτουργούν εδώ και 3 χρόνια τα σημεία ασύρματης πρόσβασης στο Δήμο Τριφυλίας παρότι το κονδύλι είχε δοθεί σε εταιρία στο Δήμο με την στήριξη τότε του υπουργείου Εσωτερικών, όμως τώρα η Κυβέρνηση βάζει μπροστά το σχέδιο... ενεργοποίησης.Tα σημεία που κατασκευάστηκαν, αλλά δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι δεκάδες στη Τριφυλία. Τώρα ο Δήμος ζήτησε 50 σημεία εγκατάστασης καθώς ενδιαφέρεται για την τοποθέτηση Wi-Fi ώστε να καλυφθεί η επικράτειά του από το δωρεάν δίκτυο που προωθεί η Πολιτεία.

Τα σημεία που προτάθηκαν είναι τα εξής: Κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας, πλατεία της Ανω Πόλης, Κάστρο, παραλία Αϊ-Λαγούδη, κεντρική αγορά, Γενικό Νοσοκομείο, Αίθουσα Εκδηλώσεων «Αλέκος Παπαδόπουλος», Δημοτικό Γήπεδο, λιμάνι, Κλειστό Γυμναστήριο «Κ. Αδαμόποπουλος», Κολυμβητήριο, κεντρική πλατεία - παιδική χαρά Φιλιατρών, πλατεία Δημαρχείου Φιλιατρών, πεζόδρομος Φιλιατρών, ΚΥ Φιλιατρών, Πάρκο Βλαχέρνας, εκκλησία - πνευματικό κέντρο Αγίου Αθανασίου Φιλιατρών, "Πύργος Αϊφελ", παραλία Λαγκούβαρδου, παραλία Στομίου, λιμάνι Αγίας Κυριακής, λιμάνι Αγρίλη, Βιβλιοθήκη - "Πυρσός", Δημοτικό Γήπεδο Φιλιατρών, Αθλητικό Κέντρο Φιλιατρών, Πνευματικό Κέντρο Αγίου Νικολάου, πνευματικό κέντρο Εισοδίων της Θεοτόκου, Πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννου, παραλία Λιμεναρίου, πλατεία Αγίου Ανδρέα, πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλατεία Κολοκοτρώνη, κλειστό γυμναστήριο Γαργαλιάνων, Προφήτης Ηλίας, Μπρίσκειος Βιβλιοθήκη, Αγιος Σπυρίδωνας, Αγιος Νικόλαος, πλατεία Σουλίου, παιδική χαρά Γαργαλιάνων, Παραλία Χρυσή Αμμος, παραλία Βρωμονέρι, παραλία Μπάρλα, πλατεία Μαράθου, γήπεδο Μαράθου, αλιευτικό καταφύγιο Μαράθου, πλατεία Πύργου, κοινοτικό κατάστημα Πύργου, Μονή Προδρόμου - Πύργος, κεντρική πλατεία Κοπανακίου, παραλία Καλού Νερού, παραλία Ελαίας.


Πηγή : best-tv