Ηλιοβασίλεμα

Ηλιοβασίλεμα στη Κυπαρισσία από την παραλία του Καρτελά.

Κυπαρισσία

Λήψη φωτογραφίας από το κάστρο της πόλης.

Καρέτα-καρέτα

Χελωνάκια καρέτα-καρέτα στην παραλία καλό νερό.

Κυπαρισσία

Άποψη της πόλης από την παραλία του καρτελά .

Στατιστικά

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα στατιστικά του blog. Αναλυτικά οι πηγές οι κατηγορίες των άρθρων και το πλήθος των αναρτήσεων κάθε ημέρα.

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Θεσμικό πλαίσιο προστασίας ή «παράθυρο» για επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Κυπαρισσιακό κόλπο;

Ασθμαίνοντας «δείχνει» πως «τρέχει» η Ελληνική Πολιτεία, προκειμένου να λάβει μέτρα, να θέσει όρους και να θεσπίσει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία (!) του Κυπαρισσιακού κόλπου και δη, για την περιοχή, που είναι Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, «Θίνες Κυπαρισσίας». Πάντως, έχουν περάσει πολλά χρόνια «ένοχης» αδράνειας. Παρά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες φορέων για βλάβες και οχλήσεις από δραστηριότητες στο οικοσύστημα της περιοχής, η οποία αποτελεί τον 2ο πυρήνα φωλεοποίησης – αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο, οι κυβερνήσεις δεν ελάμβαναν μέτρα. Αυτό είχε ως συνέπεια σε όλο το εύρος του Κυπαρισσιακού κόλπου να «ορέγονται» τα «φιλέτα» επιχειρηματικά συμφέροντα, αδιαφορώντας για το περιβάλλον, το οικοσύστημα και τη θαλάσσια χελώνα, καθώς και να εντείνονται οι πιέσεις, οχλήσεις και βλάβες στο οικοσύστημα, αφού προκαλούνταν καταστροφές από δραστηριότητες.

Αφού οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ελάμβαναν μέτρα και επέτρεπαν στην περιοχή την ασυδοσία, περιβαλλοντικές οργανώσεις προέβησαν σε καταγγελίες στην Ε.Ε. Η Ε.Ε., αφού εξέτασε τις καταγγελίες και έστειλε επιθεωρητές να ελέγξουν την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή, συνέταξε Αιτιολογημένη Γνώμη. Στην Αιτιολογημένη Γνώμη της Ε.Ε. - Παράβαση 2011/2156 - Προστασία ειδών προτεραιότητας στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας «Θίνες Κυπαρισσίας» (Natura 2000 GR2550005), αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει παραβιάσει τα άρθρα 6, παράγραφος 2, και 3 και 12, παράγραφος 1 (σημείο β και δ) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

Σε συνέχεια της από 29/09/2012 Απόφασης του Κολλεγίου των Επιτρόπων, εκδόθηκε η SG-Greffe (2012) D/15412/01.10/2012 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία απευθύνθηκε στην Ελληνική Δημοκρατία Αιτιολογημένη Γνώμη για την Παράβαση 2011/2156- Προστασία ειδών προτεραιότητας στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας «Θίνες Κυπαρισσίας» (Natura 2000 GR2550005) και τέθηκε προθεσμία δύο (2) μηνών από την παραλαβή της από τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (01.10.12), προκειμένου οι ελληνικές Αρχές να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για να συμμορφωθούν. Όπως τονίζεται, δε, στην Αιτιολογημένη Γνώμη: «Η παράβαση αφορά:

α) στον αντίκτυπο διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή Natura 2000 GR2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας” (προτεινόμενος τόπος κοινοτικής σημασίας – πΤΚΣ από την 1η Απριλίου 1997, και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, ΤΚΣ, από την 1η Σεπτεμβρίου 2006) και συγκεκριμένα στο είδος προτεραιότητας Caretta caretta και σε οικοτόπους αμμοθινών, συμπεριλαμβανομένου του οικοτόπου προτεραιότητας 2250* Θίνες παραλιών με juniperus spp και
β) στην έλλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, ώστε να θεσπιστεί και τεθεί σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα αυστηρής προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου να αποφευχθούν, αφενός, οποιαδήποτε παρενόχληση του είδους αυτού κατά την περίοδο αναπαραγωγής του και, αφετέρου, οποιαδήποτε δραστηριότητα ενδέχεται να επιφέρει βλάβη ή καταστροφή των περιοχών αναπαραγωγής του».

Παρά τις εξηγήσεις των ελληνικών κυβερνήσεων και τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του ΥΠΕΚΑ για δέσμη μέτρων προστασίας και έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος – τα οποία μέχρι και σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί –, η Ε.Ε. παρέπεμψε την Ελληνική Πολιτεία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με την επιβολή προστίμου ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ να θεωρείται σχεδόν δεδομένη, εκτός και αν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας και έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.

Για την αποφυγή επιβολής προστίμου, αλλά και την προστασία της περιοχής, έχουν εκδοθεί δύο υπουργικές αποφάσεις τα τελευταία δύο χρόνια, με απαγορεύσεις, περιορισμούς και μέτρα για την περιοχή «Θίνες Κυπαρισσίας». Συστάθηκε Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης για την προώθηση πλαισίου και δράσεων προστασίας των Οικοτόπων και των Ειδών της περιοχής NATURA 2000 της Κυπαρισσίας. Έγιναν αυτοψίες, συσκέψεις επί συσκέψεων. Ανασύρθηκαν από τα συρτάρια του ΥΠΕΚΑ η ΕΠΜ και το σχέδιο Π.Δ. που είχε εκπονηθεί και κατατεθεί στην Ελληνική Πολιτεία από το 2002. Έγιναν επικαιροποιήσεις στοιχείων, κατατέθηκαν προτάσεις και φέτος υπεγράφη στις 12-5-2014 από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, Νίκο Ταγαρά, η υπουργική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλά και η εκτέλεση οικοδομικών δραστηριοτήτων με βάση ήδη εκδοθείσες οικοδομικές άδειες. Επίσης, υπεγράφη στις 8-5-2014 η απόφαση της γενικής γραμματέως ΥΠΕΚΑ, Νάντιας Γιαννακοπούλου, που καθορίζει συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και αμμωδών παραλιών του ΤΚΣ «Θίνες Κυπαρισσίας» κατά την τουριστική περίοδο 2014, για την αποτελεσματική προστασία της παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας caretta caretta. Κατακυρώθηκε στις 12-5-2014 ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου που θα εκπονήσει και θα παραδώσει:

α) Tη συμπλήρωση της ήδη εγκεκριμένης ΕΠΜ «Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας», με την προσθήκη των εκτός αυτής απομεινάντων τμημάτων ΕΖΔ Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι-Κυπαρισσία) και ΕΖΔ θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας (Ακρωτ. Κατάκολο-Κυπαρισσία)
β) Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που θα χαρακτηρίζει, ρυθμίζει και καθορίζει όρους προστασίας και μέτρα διαχείρισης κατά τρόπο ενιαίο και για τις τρεις ανωτέρω ΕΖΔ. Με τον τρόπο αυτό, το ΥΠΕΚΑ θεωρεί ότι εξασφαλίζεται ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προαναφερόμενων προστατευόμενων περιοχών, επιτυγχάνοντας κατά τρόπο άρτιο την πλήρη και ολοκληρωμένη προστασία της ακτής της Δυτικής Πελοποννήσου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ήδη εγκεκριμένη από το 2012 ΕΠΜ «Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας» (56014/2390/29-10-2012), για εκείνη την περιοχή, περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα, απαγορεύσεις, περιορισμούς, αλλά και όρους και προϋποθέσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Προ ημερών βρέθηκαν στην περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου, με επίκεντρο τον πυρήνα της περιοχής «Θίνες Κυπαρισσίας», από Αγιαννάκη έως Ελαία, επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ε.Ε.

Σε σύσκεψη με αυτοδιοικητικούς της Τριφυλίας εξέφρασαν «σκληρές» θέσεις και απόψεις για τα μέτρα προστασίας της περιοχής.

Προχθές, επισκέφθηκε την περιοχή ο μελετητής, ο οποίος, ωστόσο, σε σύσκεψη με αυτοδιοικητικούς της Τριφυλίας, εκφράζοντας σκέψεις και προθέσεις του για τη μελέτη που εκπονεί και θα παραδώσει στο ΥΠΕΚΑ - όπως το εξέλαβαν οι αυτοδιοικητικοί της Τριφυλίας, οι οποίοι μετά τη σύσκεψη ήταν με πλατιά χαμόγελα! –, φέρεται να προσανατολίζεται στο να μην προτείνει καθολικές απαγορεύσεις και περιορισμούς σε δόμηση και χρήσεις γης, αλλά ήπια μέτρα προστασίας σε 4 Ζώνες και με μεταβατικές διατάξεις για την αρτιότητα οικοπέδων και τους συντελεστές δόμησης! Το γεγονός αυτό, όπως και χθες γράψαμε, έκανε τη Δημοτική Αρχή να εκφράζει την ικανοποίησή της, σε πλήρη αντίθεση με την προ ημερών συζήτηση με τους επιθεωρητές της Ε.Ε., παρουσία και του νεοεκλεγέντος δημάρχου Τριφυλίας Παναγιώτη Κατσίβελα, ο οποίος εξέφρασε ταυτόσημες θέσεις με την απερχόμενη Δημοτική Αρχή για ήπια ανάπτυξη και όχι ερημοποίηση (!). Ούτε λίγο - ούτε πολύ, οι παράγοντες της Δημοτικής Αρχής ήταν και μουδιασμένοι και οργισμένοι από τα μέτρα που οι ελεγκτές πρότειναν για την προστασία της περιοχής.

Θυμίζουμε πως το ζήτημα της προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου έχει και άλλες προεκτάσεις, αφού σε τμήμα της Natura 2000 προωθείται επιχειρηματική δραστηριότητα, στην Ελαία, ανέγερσης εξοχικών – παραθεριστών κατοικιών, γεγονός που – θυμίζουμε επίσης – ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και με το οποίο είναι σφόδρα αντίθετο σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, όπως και τοπικοί φορείς και σύλλογοι. Όλοι, πλην δύο «λευκών», ψήφισαν ότι η «επιχειρηματική επένδυση» δε συνάδει με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία! Το Σώμα, σε εκείνη τη συνεδρίαση, χαρακτήρισε εμπορική τη δραστηριότητα και μόνον, χωρίς αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, που, όπως τόνιζαν, θα καταστρέψει τη μοναδικότητα του φυσικού κάλλους της περιοχής και αντί να έχει θετικά αποτελέσματα για το μέλλον, θα έχει τα ακριβώς αντίθετα, οι δε συνέπειες αυτής της δραστηριότητας στο περιβάλλον, το οικοσύστημα, τη θαλάσσια χελώνα και τους ανθρώπους θα είναι αρνητικές.

Ο μελετητής, ωστόσο, αν και δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα παρ’ όλο που ερωτήθηκε για την «επένδυση», φάνηκε πως αφήνει «ανοιχτό παράθυρο» και για την «επιχειρηματική δραστηριότητα» στην περιοχή, με όρους και προϋποθέσεις. Άραγε, από την απόλυτη προστασία που προτεινόταν σε προτάσεις, προμελέτες, προσχέδια και σχέδια για το παραλιακό μέτωπο από Αγιαννάκη μέχρι Ελαία, η «νέα» μελέτη θα αφήνει περιθώρια δόμησης, παρά τις δεσμεύσεις της ελληνικής Πολιτείας στην Ε.Ε. εν όψει εκδίκασης της παραπομπής της Ελλάδας για παράβαση Κοινοτικής Οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο; Και τελικά, το θεσμικό πλαίσιο που μελετάται να θεσπιστεί για την περιοχή, δε θα είναι σε συνέχεια, συνάφεια και συμπλήρωση του χαρακτηρισμού των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR 2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «GR 2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» ως «Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα και Θαλάσσιας περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας», με την ίδρυση Διεύθυνσης Συντονισμού τους, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το 2012 ΕΠΜ για τις περιοχές αυτές; Άραγε, θα είναι θεσμικό πλαίσιο προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου ή «ανοιχτό παράθυρο» για επιχειρηματικές δραστηριότητες;

του Ηλία Γιαννόπουλου


Πηγή : tharros news

Συνάντηση γνωριμίας με τους ακτιβιστές του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Την Κυριακή 20/7/2014 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τους ακτιβιστές του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES). Έγινε ένα πρωτότυπο παιχνίδι ερωταπαντήσεων μεταξύ των ομιλητών και του κοινού σχετικά με επίκαιρα πολιτικά ζητήματα και το μέλλον της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Κεντρικοί ομιλητές ήταν τα μέλη των ακτιβιστών Θοδωρής Δουλουμπέκης, Θανάσης Τσαλδάρης, Παναγιώτης Δουδωνής, Τέτα Θεοδωροπούλου, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελιά Παύλος Χρηστίδης και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας Γιάννης Χριστόπουλος. Καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρξαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες στο κοινό.

Ο Θοδωρής Δουλουμπέκης μίλησε για τα χαρακτηριστικά των PES Activists ως μίας πανευρωπαϊκής προσπάθειας που έχει ως κύριο σκοπό αφενός να εξοικειώσει μέσω δράσεων τις τοπικές κοινωνίες με τις ιδέες του PES, και αφετέρου να μεταφέρει τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών στα κεντρικά όργανα του κόμματος. Στηλίτευσε παράλληλα τη συντηρητική πολιτική που ακολουθεί η δεξιά ευρωπαϊκή ηγεσία, ειδικά στα κράτη του νότου.

Ο Θανάσης Τσαλδάρης, συντονιστής της προσπάθειας για την Καλαμάτα, μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα και τις προσπάθειες που έχει αναλάβει το PES για την ενίσχυση της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος εγγύησης εργασίας για τους νέους. Η Τέτα Θεοδωροπούλου έθιξε θέματα που σχετίζονται με την άνοδο της ακροδεξιάς και την ισότητα των φύλων. Πιο συγκεκριμένα μίλησε για την ανάγκη της πανευρωπαϊκής περιθωριοποίησης των ακροδεξιών απόψεων και τη χρησιμότητα πολιτικών που θα προωθήσουν την ισότητα των δύο φύλων σε όλους τους τομείς, σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ο Γιάννης Χριστόπουλος τοποθετήθηκε περισσότερο σε ζητήματα σχετικά με το ΠΑΣΟΚ και την πορεία προς την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου στην Ελλάδα. Ο Παύλος Χρηστίδης τόνισε την άμεση ανάγκη της ανασύστασης της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα και κατέδειξε την ανάγκη συμμετοχής των σύγχρονων νέων σοσιαλδημοκρατών, ως μιας δύναμης προόδου για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία. Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ανάγκη επανεξέτασης του εκλογικού συστήματος και της κατανομής των 50 εδρών στην κυβερνητική συνεργασία, και όχι στο πρώτο κόμμα.


Πηγή : Δελτίο τύπου

Συγκίνησε η αξεπέραστη Δήμητρα Γαλάνη στο Τρενοτεχνείο.

ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ από κόσμο ήταν ο χώρος του σημείου πολιτισμού Τρενοτεχνείου που αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή μας στην μοναδική συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη η οποία αποθεώθηκε από 500 περίπου θεατές που παρακολούθησαν την γιορτή του ελληνικού τραγουδιού μας...

Η μεγάλη καλλιτέχνης ερμήνευσε μελωδίες από την τελευταία της δουλειά με τίτλο 'Αλλιώς' ενώ αφηγήθηκε κομμάτια της συνεργασίας ερμηνεύοντας μουσικά κομμάτια από τον Μάνο Χατζηδάκη ως τον Νίκο Γκάτσο κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην μελοποιημένη ποίηση. Οι θεατές επέμειναν ως το τέλος να ερμηνεύσει κομμάτι που αγαπήσαμε ενώ όταν πήρε την κιθάρα της με ηχόχρωμα τραγούδησε μεγάλες της επιτυχίες...


Πηγή : kyparissiotis

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ Δεν κινδυνεύει ο ιστορικός πλάτανος της Αρκαδιάς σύμφωνα με τον καθηγητή Παν. Τσόπελα

Καθησυχαστικός ήταν χθες ο καθηγητής Φυτοπαθολογίας Παναγιώτης Τσόπελας για τον ιστορικό πλάτανο της Αρκαδιάς στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας, που έχει συνδέσει την ύπαρξή του με σημαντικά ιστορικά γεγονότα, ενώ έχει γίνει και τραγούδι.Η πρώτη εκτίμηση που έκανε είναι ότι ο πλάτανος δεν έχει προσβληθεί από το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου, μια ασθένεια που έχει αφανίσει σχεδόν όλα τα πλατάνια της Μεσσηνίας. Οπως σημείωσε στην «Ε», αυτό φάνηκε από μια πρώτη μακροσκοπική εξέταση υπογραμμίζοντας ότι είναι κατά 99% σίγουρος, ωστόσο θα γίνει εξέταση των δειγμάτων που ελήφθησαν από τον κορμό του και στο εργαστήριο, ώστε να είναι απολύτως σίγουροι.

Να σημειώσουμε ότι η επίσκεψη του κ. Τσόπελα -ερευνητή στο ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων- έγινε μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, αφού είχε ζητηθεί από τον Σύλλογο για την Προστασία και Αναβίωση της Ανω Πόλης Κυπαρισσίας καθώς στον πλάτανο είχαν παρουσιαστεί κάποια ανησυχητικά συμπτώματα, ενώ σε κοντινή απόσταση ένας μικρότερος πλάτανος έχει ξεραθεί. Μετά την εξέταση που έγινε, τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι οι εκχυμώσεις που παρουσιάζει δεν έχουν να κάνουν με την συγκεκριμένη ασθένεια και πιθανότατα ο μικρότερος πλάτανος να έχει ξεραθεί από άλλα αίτια, πιθανότατα με παρέμβαση του ανθρώπου.

Ωστόσο ο κ. Τσόπελας επισήμανε ότι το μεταχρωματικό έλκος έχει εντοπιστεί για πρώτη φορά στη χώρα το 2013 στην περιοχή της Τριφυλίας και αποτελεί πολύ σημαντικό κίνδυνο για τα πλατάνια. Οπως είπε, πρόκειται για ένα μικρόβιο που ήρθε στην Ευρώπη από την Αμερική κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η μετάδοσή του γίνεται μέσα από εργαλεία και μηχανήματα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό και επέστησε την προσοχή για το μέλλον, πως αν χρειαστεί να κοπούν κάποια κλαδιά του θα πρέπει τα εργαλεία να μην έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλο πλάτανο που πιθανώς να είναι μολυσμένος και καλό θα είναι να έχουν απολυμανθεί.


Πηγή : eleutheria online

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Πρόταση Κόλλια για αδελφοποίηση των Δήμων Τριφυλίας και Έδεσσας.

Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα τίμησαν την Κυριακή στους Γαργαλιάνους την ηρωική θυσία του Γαργαλιανιώτη Μακεδονομάχου Σαράντη Αγαπηνού, που είναι ευρύτερα γνωστός με το πολεμικό του ψευδώνυμο ως Τέλλος Άγρας και μαζί με τον Αντώνη Μίγγα δολοφονήθηκαν δι’ απαγχονισμού από κομιτατζήδες Βούλγαρους στις 7 Ιουνίου 1907.

Μάλιστα, ο δήμαρχος Τριφυλίας, Κώστας Κόλλιας, πρότεινε στο συνάδελφό του της Έδεσσας, Δημήτριο Γιάννου, να γίνει αδελφοποίηση των δύο Δήμων, πρόταση η οποία έγινε δεκτή με συγκίνηση από τον κ. Γιάννου. Με τη σειρά του είπε πως θα δώσει ένα κομμάτι από τον κορμό της καρυδιάς που κρεμάστηκε ο Τέλλος Άγρας για να κοσμεί το Δημαρχείο Τριφυλίας!...

Για τα 107 χρόνια από τη θυσία τους, το απόγευμα της Κυριακής, μπροστά από το άγαλμα του Τέλλου Άγρα στο πάρκο των Γαργαλιάνων, στην Μπρίσκειο Βιβλιοθήκη, όπου ήταν παραταγμένο άγημα του Στρατού, η Φιλαρμονική Γαργαλιάνων, μαθητές σχολείων της πόλης με τις σημαίες, χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδιάς και επίσημοι, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από το μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο μετά του Ιερού Κλήρου. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Γιάννη Λαμπρόπουλο, πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες, αξιωματικούς του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπροσώπους συλλόγων.

Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και η Φιλαρμονική Γαργαλιάνων ανέκρουσε τον εθνικό ύμνο, με τις σημαίες σχολείων των Γαργαλιάνων να κυματίζουν και τους στρατιώτες του αγήματος να ψάλουν! Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην πλατεία με χαιρετισμούς των δημάρχων Τριφυλίας και Έδεσσας και του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Γιάννη Λαμπρόπουλου. Ο δήμαρχος Τριφυλίας, Κώστας Κόλλιας, αφού καλωσόρισε το Σεβασμιώτατο και τους επίσημους προσκεκλημένους, τόνισε: «Δεν είναι μια εθιμική γιορτή, δεν κάνουμε αυτή την τελετή από έθιμο ή από συνήθεια. Την κάνουμε για να μένουν βαθιά χαραγμένες στην εθνική μας μνήμη και στην εθνική μας συνείδηση και στην εθνική μας ταυτότητα, γεγονότα που έχουν σημαδέψει την πορεία της πατρίδας μας, και μνήμες ανθρώπων που έχυσαν το αίμα τους και πρωτοστάτησαν, προκειμένου η εθνική μας ταυτότητα να μην έχει γράμματα που έχουν σβήσει…».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Έδεσσας, συγκινημένος από την παρουσία του στους Γαργαλιάνους, ευχαρίστησε το Δήμο και την πόλη που τους τιμούν και, παράλληλα, ευχαρίστησε τα παιδιά του χορευτικού από την Καρυδιά που εθελοντικά άφησαν τις δουλειές τους στα χωράφια για να τιμήσουν τον Τέλλο Άγρα στους Γαργαλιάνους. «Στα μνημόνια δεν αναφέρεται καθόλου το ιστορικό γεγονός! Και πρέπει, πραγματικά, να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα. Η Μακεδονία είναι ελληνική! Εγώ είμαι ντόπιος Μακεδόνας και Έλληνας και θα παραμείνω! Αυτά, λοιπόν, δε γράφονται σε κανένα μνημόνιο, η μνήμη όμως πρέπει να είναι πιο δυνατή από κάθε Μνημόνιο!».

Στο Μακεδονικό Αγώνα και την ηρωική θυσία του Τέλλου Άγρα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιάννης Λαμπρόπουλος, τονίζοντας πως «σήμερα η πατρίδα μας διέρχεται δύσκολες στιγμές. Δεν είναι η πρώτη φορά, ο ελληνισμός έχει περάσει πολλές κρίσεις, δύσκολες, πολέμους, κατοχές, αλλά διατήρησε την ενότητά του και τη φλόγα την πατριωτική μέσα του, στάθηκε όρθιος, πολέμησε, έδωσε το αίμα του, νίκησε. Να είστε βέβαιοι, λοιπόν, πως και σήμερα οι Έλληνες θα παραμείνουμε ενωμένοι, θα δώσουμε τη δική μας μάχη και θα σηκώσουμε την Ελλάδα μας πάλι ψηλά!». Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο εκπαιδευτικός, τέως πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και πρόεδρος του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων, Ευστάθιος Παρασκευόπουλος, αναφερόμενος στη ζωή, τη δράση, τη θυσία και το πατριωτικό παράδειγμα του Τέλλου Άγρα!

Στη συνέχεια χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδιάς και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς. Στις επετειακές εκδηλώσεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Δημήτρης Σαμπαζιώτης, ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ και νεοεκλεγείς δήμαρχος Τριφυλίας Παναγιώτης Κατσίβελας, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ν.Δ. Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Μπακούρος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι κ.ά.


Πηγή : tharros news

Ξεκινά απόψε τις προβολές της η Κινηματογραφική Λέσχη Φιλιατρών

Ξεκινούν απόψε, στο Αίθριο του Δημαρχείου Φιλιατρών οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης του Πυρσού.

Στον γνώριμο χώρο του ρολογιού της πόλης και φυσικά κάτω από τ' αστέρια η οθόνη της Κινηματογραικής λέσχης θα σας ταξιδέψει στον κόσμο της 7ης Τέχνης. Για το επόμενο τετραήμερο, από σήμερα Παρασκευή 18 μέχρι και την Δευτέρα 21 Ιουλίου και ώρα 21:45, θα προβληθεί η ταινία Θλιμμένη Τζασμίν [ Blue Jasmine ] του Γούντι Άλεν με τους Κέιτ Μπλάνσετ, Σάλι Χόκινς, Άλεκ Μπάλντουιν, Πίτερ Σάρσγκααρντ.

Πρόκειται για μια Δραματική ταινία παραγωγής 2013.

Περισσότερες Πληροφορίες για την υπόθεση καθώς και trailer για την ταινία μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ

ιστοσελίδα του Πυρσού


Πηγή : filiatra news

Αγώνες Σκοποβολής από τον Αθλητικό Σκοπευτικό Σύλλογο Γαργαλιάνων

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ «ΑΡΤΕΜΙΣ» οργανώνει το Σάββατο 26/7/2014 από τις 17:00 ως τις 21: 00 και την Κυριακή 27/7/2014 από τις 9:00 ως τις 13:00 αγώνα Α κατηγορίας αεροβόλου όπλου στο Σκοπευτήριο Γαργαλιάνων.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει απονομή επάθλων. Ο Σύλλογος σας καλεί να συμμετάσχετε και να παρακολουθήσετε τους αγώνες.

Πληροφορίες: Ταγκαλάκης Θεόδωρος 2763041314 & 6984640615.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΗΝΑΡΗΣ ΤΗΛ.6989174176


Πηγή : filiatra net

22η ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΕΔΑ «ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ»

ΑΥΛΩΝΑ Σάββατο 26 Iουλίου 2014

Για 22η συνεχόμενη χρονιά, πεζοπόροι διαφορετικής ηλικίας ,από όλα σχεδόν τα μέρη της Ελλάδας, γίνονται παρέα περνώντας μια μαγευτική μέρα με περιπέτεια, κέφι και αλληλοϋποστήριξη, απολαμβάνοντας την ξεχωριστή φύση της Νέδας.

Πιστός στην παράδοση που ξεκίνησε ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, τελευταίος πρόεδρος της Κοινότητας Αυλώνος, ο Σύλλογος Αυλωνιτών, σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Αυλώνας και υπό την αιγίδα του Δήμου Τριφυλίας, διοργανώνει, το ΣΑΒΒΑΤΟ 26 Ιουλίου 2014, πεζοπορία στη ΝΕΔΑ. Κάθε χρόνο τιμούμε τη μνήμη του με αυτή την εκδήλωση. Το μαγευτικό φαράγγι, οι πέτρινες γέφυρες, οι εντυπωσιακοί καταρράχτες, το στόμιο, η μοναδική σήραγγα, η μυθολογία που μπλέκει με την ιστορία μας περιμένουν!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναχώρηση από το γήπεδο της Αυλώνας, με αυτοκίνητα του δήμου, στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου για το γεφύρι της Αρχαίας Φιγαλείας (καινούριο γεφύρι). Πεζοπορία μέσα στο φαράγγι σε μήκος 8 χλμ. περίπου. Στάση στο πέτρινο γεφύρι, γύρω στις 13:30, για ξεκούραση και κολατσιό με τοπικά προϊόντα (ντομάτα-τυρί-ψωμί-καρπούζι), με την φροντίδα του Συλλόγου Αυλωνιτών. Πορεία για τους καταρράκτες, απολαυστικό μπάνιο. Κατεβαίνουμε με σκοινί στην είσοδο του στομίου. Διασχίζουμε την μοναδική σήραγγα μήκους 80 μ. Περπάτημα στις όχθες του ποταμού, φθάνουμε στον τρίτο καταρράχτη. Τέλος διαδρομής στις 17:30- 18:00 περίπου. Αυτοκίνητα θα μας μεταφέρουν στην Αυλώνα. (Στο γήπεδο υπάρχουν ντους και χώρος για αλλαγή ρούχων) Η συνδρομή των 10 ΕΥΡΩ περιλαμβάνει τη μεταφορά από το γήπεδο στη Νέδα και αντίστροφα, αναμνηστικό μπλουζάκι/καπελάκι και κολατσιό στο ποτάμι. Οι μικροί πεζοπόροι έως 12 ετών δεν πληρώνουν.

Το βράδυ, στην πέτρινη πλατεία της Αυλώνας θα υπάρχει φαγητό, καλή μουσική και χορός. Όλοι μαζί, πεζοπόροι και κάτοικοι θα περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά, μακριά από τα καθημερινά προβλήματα. Η διαδρομή απαιτεί ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Βαθμός δυσκολίας (++) Συμβολή στην ασφαλή διάβαση, θα έχει το Σώμα Εθελοντών Διασωστών του Ε.Ε.Σ. (παράρτημα Καλαμάτας). Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν κολύμπι και απαραίτητα χρειάζεται μαγιό-σορτσάκι, κλειστά αθλητικά παπούτσια και να προσαρμόζονται στις παροτρύνσεις των οδηγών.Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:

6977 191331 (Γιάννης Χριστόπουλος), 6977 975535 (Σπύρος Τρουπάκης)

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!


Πηγή : Δελτίο τύπου

Καλή η ποιότητα των νερών κολύμβησης στη Μεσσηνία

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ελέγχου των νερών κολύμβησης στη Μεσσηνία από τη Διεύθυνση Υγείας και εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσει η δεύτερη. Κατά την πρώτη φάση ελήφθησαν 58 δείγματα από διάφορα μέρη της Μεσσηνίας και ήδη το 90% των αποτελεσμάτων έχουν βγει. Σύμφωνα με αυτά, τα νερά κολύμβησης στη Μεσσηνία ποιοτικά είναι εντός των ορίων που έχει θέσει η νομοθεσία.

Δειγματοληψίες γίνονται κάθε χρόνο για την καταλληλότητα των ακτών κολύμβησης και συνήθως διενεργούνται ανά μήνα. Ο δεύτερος κύκλος ελέγχων θα αρχίσει στις 28 Ιουλίου. Οι έλεγχοι και η λήψη δειγμάτων θα ξεκινήσουν από τις περιοχές κολύμβησης σε Μεθώνη, Πύλο και Νέστορος και θα συνεχισθούν στις 29 Ιουλίου σε Αίπεια και Κορώνη. Στις 4 Αυγούστου θα ληφθούν δείγματα από Καλαμάτα και Αβία και στις 5 του μήνα από περιοχές κολύμβησης στη Δυτική Μάνη. Στις 11 Αυγούστου θα γίνει έλεγχος σε Μεσσήνη και Πεταλίδι και την επομένη στις περιοχές κολύμβησης Γαργαλιάνων, Φιλιατρών, Κυπαρισσίας και Αυλώνας. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη γ΄ φάση δειγματοληψιών.

Β.Β.


Πηγή : tharros news

3 ναυαγοσώστες αναζητεί ο Δήμος Τριφυλίας

Τρεις ακόμη ναυαγοσώστες αναζητεί ο Δήμος Τριφυλίας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για τις πολυσύχναστες παραλίες της περιοχής.

Ο δήμος μέχρι τώρα -και ενώ βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού- διαθέτει μόλις 3 ναυαγοσώστες από τους 6 που θα έπρεπε να έχει κανονικά για τις 5 παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες και όπου πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης.

Οσοι λοιπόν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν να εργαστούν θα πρέπει να απευθυνθούν στο δήμο.

Κ.Μπ.


Πηγή : eleutheria online

«Παράθυρο» για τη… δόμηση στη Natura 2000 άφησε ο μελετητής

Στο μείζον ζήτημα της προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου και δη της περιοχής Natura 2000 «Θίνες Κυπαρισσίας», θα δούμε ακόμη πολλά «επεισόδια», με το ένα να ανατρέπει το άλλο και στο τέλος ο πιο «ισχυρός», φαίνεται, θα επικρατήσει. Μόλις πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν την περιοχή και στο χθεσινό φύλλο του «Θ» γράψαμε για τη σκληρή στάση και θέση των επιθεωρητών της Ε.Ε. σχετικά με την προστασία του οικοσυστήματος. Οι επιθεωρητές ήρθαν να ελέγξουν εάν η χώρα μας έχει λάβει τα μέτρα προστασίας της περιοχής Natura 2000, για τα οποία πολλάκις έχει δεσμευθεί η ελληνική Πολιτεία και οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, εν όψει του δικαστηρίου στην Ε.Ε. στο οποίο έχει παραπεμφθεί η Ελλάδα, ακριβώς επειδή δεν έχει λάβει μέτρα προστασίας του οικοτόπου παρά τη σχετική Κοινοτική Οδηγία. Απεναντίας, έχουν προκληθεί βλάβες και προκαλούνται οχλήσεις από δραστηριότητες στο οικοσύστημα, που αποτελεί τόπο αναπαραγωγής του είδους προτεραιότητας της θαλάσσιας χελώνας.

Χθες, στην περιοχή βρέθηκε ο μελετητής που θα συντάξει τη συμπλήρωση της ήδη εγκεκριμένης ΕΠΜ «Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας», με την προσθήκη των εκτός αυτής απομεινάντων τμημάτων ΕΖΔ Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι-Κυπαρισσία) και ΕΖΔ θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας (Ακρωτ. Κατάκολο-Κυπαρισσία), και το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που θα χαρακτηρίζει, ρυθμίζει και καθορίζει όρους προστασίας και μέτρα διαχείρισης κατά τρόπο ενιαίο και για τις τρεις ανωτέρω ΕΖΔ, ώστε να εξασφαλιστεί ενιαίο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προαναφερόμενων προστατευόμενων περιοχών, επιτυγχάνοντας κατά τρόπο άρτιο την πλήρη και ολοκληρωμένη προστασία της ακτής της Δυτικής Πελοποννήσου!

Σε αντίθεση με τους επιθεωρητές της Ε.Ε., στη συνάντηση και συζήτηση που είχε ο μελετητής Νικόλαος Χλύκας με το δήμαρχο Τριφυλίας, Κώστα Κόλλια, αντιδημάρχους, δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, διεφάνη η πρόθεσή του στη μελέτη να μην προτείνονται καθολικές απαγορεύσεις και περιορισμοί σε δόμηση και χρήσεις γης, αλλά ήπια μέτρα προστασίας σε 4 ζώνες και με μεταβατικές διατάξεις για την αρτιότητα οικοπέδων και τους συντελεστές δόμησης, γεγονός που έκανε τη Δημοτική Αρχή να εκφράζει την ικανοποίησή της για όσα άκουσε.

Όπως είναι γνωστό, το ζήτημα της προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου έχει και άλλες προεκτάσεις, αφού σε τμήμα της Natura 2000 προωθείται επιχειρηματική δραστηριότητα, στην Ελαία, ανέγερσης εξοχικών – παραθεριστκών κατοικιών, γεγονός που – θυμίζουμε – ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και με το οποίο είναι σφόδρα αντίθετο σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας. Όλοι, πλην δύο «λευκών», ψήφισαν ότι η «επιχειρηματική επένδυση» δε συνάδει με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία!

Το Σώμα, σε εκείνη τη συνεδρίαση, χαρακτήρισε εμπορική τη δραστηριότητα και μόνον, χωρίς αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, που, όπως τόνιζαν, θα καταστρέψει τη μοναδικότητα του φυσικού κάλλους της περιοχής και αντί να έχει θετικά αποτελέσματα για το μέλλον, θα έχει τα ακριβώς αντίθετα. Οι, δε, συνέπειες αυτής της δραστηριότητας στο περιβάλλον, το οικοσύστημα, τη θαλάσσια χελώνα και τους ανθρώπους θα είναι αρνητικές.

Ο μελετητής, ωστόσο, χθες, αν και δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα παρότι ερωτήθηκε για την «επένδυση», φάνηκε πως αφήνει «ανοιχτό παράθυρο» και για την «επιχειρηματική δραστηριότητα» στην περιοχή, με όρους και προϋποθέσεις. Άραγε, από την απόλυτη προστασία που προτεινόταν σε προμελέτες, προσχέδια και σχέδια για το παραλιακό μέτωπο από Αγιαννάκη μέχρι Ελαία, η «νέα» προμελέτη αφήνει περιθώρια δόμησης, παρά τις δεσμεύσεις της ελληνικής Πολιτείας στην Ε.Ε. εν όψει της εκδίκασης της παραπομπής της Ελλάδας για παράβαση Κοινοτικής Οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;

του Ηλία Γιαννόπουλου


Πηγή : tharros news

Ληξιπρόθεσμες οφειλές με δόσεις από το Δήμο Τριφυλίας

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες βάσει της ημερομηνίας βεβαίωσής τους:

Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 ρυθμίζονται σε 24 μηνιαίες δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, χωρίς την καταβολή του προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1-1-2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως εξής:

  1. Καταβολή της βασικής οφειλής εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων.
  2. Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
  3. Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  4. Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  5. Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόμενων δόσεων ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη.Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπόλοιπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνίας της αίτησης υπαγωγής, πλέον οκτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως τις 14-8-2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2761360721 και 2761360727Πηγή : kyparissiotis

Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ ΟΑΕΔ και Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014, μεταξύ του ΟΑΕΔ και του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου (Τ.Ο.Π). Ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΟΑΕΔ κ. Ιωάννης Καρβέλης υποδέχθηκε στα γραφεία του ΟΑΕΔ στην Πάτρα τον Πρόεδρο του Τ.Ο.Π. κ. Κων/νο Μαρινάκο (Αρκαδία), τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Δημήτρη Πολλάλη (Λακωνία) και τον Αν. Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού κ. Δημήτρη Διαμαντόπουλο (Αχαΐα). Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η διερεύνηση των τοπικών αναγκών και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων για την προώθηση της απασχόλησης και της τουριστικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Προς αυτήν την κατεύθυνση ο κ. Καρβέλης παρουσίασε τις στοχευμένες δράσεις του ΟΑΕΔ, που ήδη υλοποιούνται για την ενίσχυση του τουριστικού κλάδου και του εργατικού του δυναμικού. Παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, που εκπονεί ο Οργανισμός και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα σε σχέση με παρελθόντες προσκλήσεις.Ειδική μνεία έγινε αναφορικά με την προώθηση, εκ μέρους του Περιφερειακού Διευθυντή κ. Καρβέλη αλλά και την άμεση ανταπόκριση του Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Αμπατζόγλου, σε σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου προκειμένου να προστεθεί στο πρόγραμμα σπουδών της Επαγγελματικής Σχολής της Σπάρτης, ειδικότητα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, προς εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής τουριστικής αγοράς, ενώ κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης προτάσεις και για συναφείς ειδικότητες που θα μπορούσαν προοπτικά να προστεθούν και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το επίπεδο της τουριστικής εκπαίδευσης των απασχολούμενων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.


Πηγή : radio 936

Στο Εκλογοδικείο η ένσταση για την ακύρωση της εκλογής Κατσίβελα- Στρέφεται και κατά νέου δημοτικού συμβούλου

Την άλλη Τρίτη, 29 Ιούλη, θα συζητηθεί στο Εκλογοδικείο της Καλαμάτας, εκτός από την ένσταση του Γιώργου Τσώνη για το Δήμο Μεσσήνης, η ένσταση του Χρήστου Χωραΐτη, σύμφωνα με την οποία πρέπει να κριθεί άκυρη η υποψηφιότητα του Παναγιώτη Κατσίβελα, άρα και η εκλογή του ως δημάρχου Τριφυλίας…

Ο Χρήστος Χωραΐτης με την ένστασή του στρέφεται κατά του Παναγιώτη Κατσίβελα, του συνδυασμού του αλλά και του Δήμου Τριφυλίας, αμφισβητώντας τις προπαρασκευαστικές των εκλογών πράξεις και το ίδιο το κύρος των δημοτικών εκλογών της 18ης και της 25ης Μάη 2014. Όπως υποστηρίζει, ο Παναγιώτης Κατσίβελας δεν είχε δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα λόγω ασυμβίβαστου με την ιδιότητά του ως διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Με άλλη ένστασή του ο Χρήστος Χωραΐτης ζητάει τα ίδια για τον εκλεγέντα δημοτικό σύμβουλο Αλέξανδρο Τζωρτζίνη, υποστηρίζοντας ότι και εκείνος δεν μπορούσε να είναι υποψήφιος λόγω της θέσης ευθύνης που κατέχει στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων. Πάντως ο Παναγιώτης Κατσίβελας με γραπτή του δήλωση έχει χαρακτηρίσει «αθλιότητες» τους ισχυρισμούς περί του ασυμβίβαστου της ιδιότητας του διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας και του υποψήφιου δημάρχου.

Σταύρος Μαρτίνος


Πηγή : kalamata journal

2η γαστρονομική συνάντηση - γεύσεις των Φιλιατρών

Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος – Γραφείο Μεσσηνίας σε συνεργασία με την Ένωση Φιλιατρινών Γυναικών και την ΑΜΚΕ Φιλιατρινούλα, θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 30/7/2014, στις 9.30 μ.μ., στην πλατεία των Φιλιατρών τη «2η Γαστρονομική Συνάντηση – Γεύσεις των Φιλιατρών».

Στην εκδήλωση θα γίνει γευσιγνωσία από τους executive chefs Γιώργιο Μαύρο, Αγγελόπουλο Μιχάλη, Μπαρμπέα Στέλιο και Χρονόπουλο Θανάση.

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν εταιρίες, σύλλογοι και παραγωγοί αλλά και απλοί ιδιώτες. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να δοθούν στην κ. Ελένη Μακρή στο τηλέφωνο 6942645997 μέχρι τις 28/7/2014. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει τοπικό παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα.

Στο τέλος θα ακολουθήσει Φιλιατρινό γλέντι.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ


Πηγή : filiatra news

Φιλιατρά: Με επιτυχία η 1η Ημερίδα Ιατρικών Θεμάτων του Εμπορικού Συλλόγου

Σημαντική ημερίδα ιατρικών θεμάτων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ στο Αίθριο του Δημαρχείου Φιλιατρών, με θέμα τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατρών με ομιλητές τους Τζωρτζίνη Αλέξανδρο - Παιδίατρο και Τζωρτζίνη Δημήτριο - Μαιευτήρα Γυναικολόγο. Όσοι βρέθηκαν στον χώρο είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις σύγχρονες απόψεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, την πρόληψη και την θεραπεία. Ο Εμπορικός Σύλλογος ευχαρίστησε και προσέφερε αναμνηστικές πλακέτες στους δύο γιατρούς, ενώ ενημέρωσε το κοινό ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι.

Παρακολουθήστε στο βίντεο ένα απόσπασμα της ενημέρωσης:


Πηγή : filiatra net