Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

«Οι Λιμενικές Υπηρεσίες στη Μεσσηνία πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό και μέσα και όχι να υποβαθμιστούν»

Οι Λι­με­νι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες στη Μεσ­ση­νί­α πρέ­πει να ε­νι­σχυ­θούν με προ­σω­πι­κό και μέ­σα και ό­χι να υ­πο­βαθ­μι­στούν, το­νί­ζει σε ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε στην βου­λή, προς τον Υ­πουρ­γό Ναυ­τι­λί­ας & Αι­γαί­ου, ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος. Συγ­κε­κρι­μέ­να στην ε­ρώ­τη­σή του ο κ. Πε­τρά­κος α­να­φέ­ρει:

«Στις 29 Μα­ΐ­ου δη­μο­σι­εύ­θη­κε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλ­λου 125) το Προ­ε­δρι­κό Δι­ά­ταγ­μα υ­π’ α­ριθ. 81, «Α­να­δι­άρ­θρω­ση Πε­ρι­φε­ρεια­κών Δι­οι­κή­σε­ων Λι­με­νι­κού Σώ­μα­τος − Ελ­λη­νι­κής Α­κτο­φυ­λα­κής (Λ.Σ.−ΕΛ.Α­ΚΤ.) και Λι­με­νι­κών Αρ­χών και ρύθ­μι­ση θε­μά­των στε­λέ­χω­σης αυ­τών», που εί­χε υ­πο­γρα­φεί στις 26 Μα­ΐ­ου, μί­α μό­λις η­μέ­ρα με­τά τις ευ­ρω­ε­κλο­γές και τις ε­πα­να­λη­πτι­κές ε­κλο­γές της αυ­το­δι­οί­κη­σης.Με το Π.Δ. o Λι­με­νι­κός Σταθ­μός Κυ­πα­ρισ­σί­ας με­τα­τάσ­σε­ται σε Α’ Λι­με­νι­κό Τμή­μα του Λι­με­ναρ­χεί­ου Πύ­λου και ο Λι­με­νι­κός Σταθ­μός Κο­ρώ­νης με­τα­τάσ­σε­ται σε Α΄ Λι­με­νι­κό Τμή­μα του Κεν­τρι­κού Λι­με­ναρ­χεί­ου Κα­λα­μά­τας. Ε­πί­σης ο Λι­με­νι­κός Σταθ­μός Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Δή­μου Λεύ­κτρου Μεσ­ση­νί­ας κα­ταρ­γεί­ται.Ό­πως εί­ναι προ­φα­νές πρό­κει­ται για μια α­κό­μα υ­πο­βάθ­μι­ση και ου­σι­α­στι­κή συρ­ρί­κνω­ση των Λι­με­νι­κών Υ­πη­ρε­σι­ών στην Μεσ­ση­νί­α. Η υ­πο­βάθ­μι­ση των Λι­με­νι­κών Υ­πη­ρε­σι­ών στη Μεσ­ση­νί­α έρ­χε­ται σε ευ­θεί­α αν­τι­δι­α­στο­λή με τις δια­ρκώς αυ­ξα­νό­με­νες α­νάγ­κες για πε­ρισ­σό­τε­ρες, με­γα­λύ­τε­ρες και κα­λύ­τε­ρες λι­με­νι­κές υ­πη­ρε­σί­ες. Η Μεσ­ση­νί­α εί­ναι έ­νας νο­μός με α­κτο­γραμ­μή χι­λι­ο­μέ­τρων που δι­α­θέ­τει λι­μά­νια, α­λι­ευ­τι­κά κα­τα­φύ­για με πολ­λούς ε­παγ­γελ­μα­τί­ες και ε­ρα­σι­τέ­χνες α­λι­είς, με σκά­φη α­να­ψυ­χής, του­ρι­στι­κά σκά­φη και ι­στι­ο­φό­ρα να «δέ­νουν» στα λι­μά­νια.

Αν­τί η κυ­βέρ­νη­ση να ε­νι­σχύ­σει τις Λι­με­νι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες στη Μεσ­ση­νί­α με προ­σω­πι­κό και μέ­σα για μια α­κό­μη φο­ρά τις α­πα­ξι­ώ­νει με την υ­πο­βάθ­μι­ση Λι­με­νι­κών Σταθ­μών και σε Λι­με­νι­κά Τμή­μα­τα και με την κα­τάρ­γη­ση Λι­με­νι­κών Σταθ­μών.


Πηγή : radio 936