Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Θεσμικό πλαίσιο προστασίας ή «παράθυρο» για επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Κυπαρισσιακό κόλπο;

Ασθμαίνοντας «δείχνει» πως «τρέχει» η Ελληνική Πολιτεία, προκειμένου να λάβει μέτρα, να θέσει όρους και να θεσπίσει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία (!) του Κυπαρισσιακού κόλπου και δη, για την περιοχή, που είναι Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, «Θίνες Κυπαρισσίας». Πάντως, έχουν περάσει πολλά χρόνια «ένοχης» αδράνειας. Παρά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες φορέων για βλάβες και οχλήσεις από δραστηριότητες στο οικοσύστημα της περιοχής, η οποία αποτελεί τον 2ο πυρήνα φωλεοποίησης – αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο, οι κυβερνήσεις δεν ελάμβαναν μέτρα. Αυτό είχε ως συνέπεια σε όλο το εύρος του Κυπαρισσιακού κόλπου να «ορέγονται» τα «φιλέτα» επιχειρηματικά συμφέροντα, αδιαφορώντας για το περιβάλλον, το οικοσύστημα και τη θαλάσσια χελώνα, καθώς και να εντείνονται οι πιέσεις, οχλήσεις και βλάβες στο οικοσύστημα, αφού προκαλούνταν καταστροφές από δραστηριότητες.

Αφού οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ελάμβαναν μέτρα και επέτρεπαν στην περιοχή την ασυδοσία, περιβαλλοντικές οργανώσεις προέβησαν σε καταγγελίες στην Ε.Ε. Η Ε.Ε., αφού εξέτασε τις καταγγελίες και έστειλε επιθεωρητές να ελέγξουν την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή, συνέταξε Αιτιολογημένη Γνώμη. Στην Αιτιολογημένη Γνώμη της Ε.Ε. - Παράβαση 2011/2156 - Προστασία ειδών προτεραιότητας στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας «Θίνες Κυπαρισσίας» (Natura 2000 GR2550005), αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει παραβιάσει τα άρθρα 6, παράγραφος 2, και 3 και 12, παράγραφος 1 (σημείο β και δ) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

Σε συνέχεια της από 29/09/2012 Απόφασης του Κολλεγίου των Επιτρόπων, εκδόθηκε η SG-Greffe (2012) D/15412/01.10/2012 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία απευθύνθηκε στην Ελληνική Δημοκρατία Αιτιολογημένη Γνώμη για την Παράβαση 2011/2156- Προστασία ειδών προτεραιότητας στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας «Θίνες Κυπαρισσίας» (Natura 2000 GR2550005) και τέθηκε προθεσμία δύο (2) μηνών από την παραλαβή της από τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (01.10.12), προκειμένου οι ελληνικές Αρχές να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για να συμμορφωθούν. Όπως τονίζεται, δε, στην Αιτιολογημένη Γνώμη: «Η παράβαση αφορά:

α) στον αντίκτυπο διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή Natura 2000 GR2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας” (προτεινόμενος τόπος κοινοτικής σημασίας – πΤΚΣ από την 1η Απριλίου 1997, και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, ΤΚΣ, από την 1η Σεπτεμβρίου 2006) και συγκεκριμένα στο είδος προτεραιότητας Caretta caretta και σε οικοτόπους αμμοθινών, συμπεριλαμβανομένου του οικοτόπου προτεραιότητας 2250* Θίνες παραλιών με juniperus spp και
β) στην έλλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, ώστε να θεσπιστεί και τεθεί σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα αυστηρής προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου να αποφευχθούν, αφενός, οποιαδήποτε παρενόχληση του είδους αυτού κατά την περίοδο αναπαραγωγής του και, αφετέρου, οποιαδήποτε δραστηριότητα ενδέχεται να επιφέρει βλάβη ή καταστροφή των περιοχών αναπαραγωγής του».

Παρά τις εξηγήσεις των ελληνικών κυβερνήσεων και τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του ΥΠΕΚΑ για δέσμη μέτρων προστασίας και έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος – τα οποία μέχρι και σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί –, η Ε.Ε. παρέπεμψε την Ελληνική Πολιτεία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με την επιβολή προστίμου ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ να θεωρείται σχεδόν δεδομένη, εκτός και αν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας και έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.

Για την αποφυγή επιβολής προστίμου, αλλά και την προστασία της περιοχής, έχουν εκδοθεί δύο υπουργικές αποφάσεις τα τελευταία δύο χρόνια, με απαγορεύσεις, περιορισμούς και μέτρα για την περιοχή «Θίνες Κυπαρισσίας». Συστάθηκε Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης για την προώθηση πλαισίου και δράσεων προστασίας των Οικοτόπων και των Ειδών της περιοχής NATURA 2000 της Κυπαρισσίας. Έγιναν αυτοψίες, συσκέψεις επί συσκέψεων. Ανασύρθηκαν από τα συρτάρια του ΥΠΕΚΑ η ΕΠΜ και το σχέδιο Π.Δ. που είχε εκπονηθεί και κατατεθεί στην Ελληνική Πολιτεία από το 2002. Έγιναν επικαιροποιήσεις στοιχείων, κατατέθηκαν προτάσεις και φέτος υπεγράφη στις 12-5-2014 από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, Νίκο Ταγαρά, η υπουργική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλά και η εκτέλεση οικοδομικών δραστηριοτήτων με βάση ήδη εκδοθείσες οικοδομικές άδειες. Επίσης, υπεγράφη στις 8-5-2014 η απόφαση της γενικής γραμματέως ΥΠΕΚΑ, Νάντιας Γιαννακοπούλου, που καθορίζει συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και αμμωδών παραλιών του ΤΚΣ «Θίνες Κυπαρισσίας» κατά την τουριστική περίοδο 2014, για την αποτελεσματική προστασία της παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας caretta caretta. Κατακυρώθηκε στις 12-5-2014 ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου που θα εκπονήσει και θα παραδώσει:

α) Tη συμπλήρωση της ήδη εγκεκριμένης ΕΠΜ «Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας», με την προσθήκη των εκτός αυτής απομεινάντων τμημάτων ΕΖΔ Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι-Κυπαρισσία) και ΕΖΔ θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας (Ακρωτ. Κατάκολο-Κυπαρισσία)
β) Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που θα χαρακτηρίζει, ρυθμίζει και καθορίζει όρους προστασίας και μέτρα διαχείρισης κατά τρόπο ενιαίο και για τις τρεις ανωτέρω ΕΖΔ. Με τον τρόπο αυτό, το ΥΠΕΚΑ θεωρεί ότι εξασφαλίζεται ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προαναφερόμενων προστατευόμενων περιοχών, επιτυγχάνοντας κατά τρόπο άρτιο την πλήρη και ολοκληρωμένη προστασία της ακτής της Δυτικής Πελοποννήσου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ήδη εγκεκριμένη από το 2012 ΕΠΜ «Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας» (56014/2390/29-10-2012), για εκείνη την περιοχή, περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα, απαγορεύσεις, περιορισμούς, αλλά και όρους και προϋποθέσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Προ ημερών βρέθηκαν στην περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου, με επίκεντρο τον πυρήνα της περιοχής «Θίνες Κυπαρισσίας», από Αγιαννάκη έως Ελαία, επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ε.Ε.

Σε σύσκεψη με αυτοδιοικητικούς της Τριφυλίας εξέφρασαν «σκληρές» θέσεις και απόψεις για τα μέτρα προστασίας της περιοχής.

Προχθές, επισκέφθηκε την περιοχή ο μελετητής, ο οποίος, ωστόσο, σε σύσκεψη με αυτοδιοικητικούς της Τριφυλίας, εκφράζοντας σκέψεις και προθέσεις του για τη μελέτη που εκπονεί και θα παραδώσει στο ΥΠΕΚΑ - όπως το εξέλαβαν οι αυτοδιοικητικοί της Τριφυλίας, οι οποίοι μετά τη σύσκεψη ήταν με πλατιά χαμόγελα! –, φέρεται να προσανατολίζεται στο να μην προτείνει καθολικές απαγορεύσεις και περιορισμούς σε δόμηση και χρήσεις γης, αλλά ήπια μέτρα προστασίας σε 4 Ζώνες και με μεταβατικές διατάξεις για την αρτιότητα οικοπέδων και τους συντελεστές δόμησης! Το γεγονός αυτό, όπως και χθες γράψαμε, έκανε τη Δημοτική Αρχή να εκφράζει την ικανοποίησή της, σε πλήρη αντίθεση με την προ ημερών συζήτηση με τους επιθεωρητές της Ε.Ε., παρουσία και του νεοεκλεγέντος δημάρχου Τριφυλίας Παναγιώτη Κατσίβελα, ο οποίος εξέφρασε ταυτόσημες θέσεις με την απερχόμενη Δημοτική Αρχή για ήπια ανάπτυξη και όχι ερημοποίηση (!). Ούτε λίγο - ούτε πολύ, οι παράγοντες της Δημοτικής Αρχής ήταν και μουδιασμένοι και οργισμένοι από τα μέτρα που οι ελεγκτές πρότειναν για την προστασία της περιοχής.

Θυμίζουμε πως το ζήτημα της προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου έχει και άλλες προεκτάσεις, αφού σε τμήμα της Natura 2000 προωθείται επιχειρηματική δραστηριότητα, στην Ελαία, ανέγερσης εξοχικών – παραθεριστών κατοικιών, γεγονός που – θυμίζουμε επίσης – ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και με το οποίο είναι σφόδρα αντίθετο σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, όπως και τοπικοί φορείς και σύλλογοι. Όλοι, πλην δύο «λευκών», ψήφισαν ότι η «επιχειρηματική επένδυση» δε συνάδει με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία! Το Σώμα, σε εκείνη τη συνεδρίαση, χαρακτήρισε εμπορική τη δραστηριότητα και μόνον, χωρίς αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, που, όπως τόνιζαν, θα καταστρέψει τη μοναδικότητα του φυσικού κάλλους της περιοχής και αντί να έχει θετικά αποτελέσματα για το μέλλον, θα έχει τα ακριβώς αντίθετα, οι δε συνέπειες αυτής της δραστηριότητας στο περιβάλλον, το οικοσύστημα, τη θαλάσσια χελώνα και τους ανθρώπους θα είναι αρνητικές.

Ο μελετητής, ωστόσο, αν και δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα παρ’ όλο που ερωτήθηκε για την «επένδυση», φάνηκε πως αφήνει «ανοιχτό παράθυρο» και για την «επιχειρηματική δραστηριότητα» στην περιοχή, με όρους και προϋποθέσεις. Άραγε, από την απόλυτη προστασία που προτεινόταν σε προτάσεις, προμελέτες, προσχέδια και σχέδια για το παραλιακό μέτωπο από Αγιαννάκη μέχρι Ελαία, η «νέα» μελέτη θα αφήνει περιθώρια δόμησης, παρά τις δεσμεύσεις της ελληνικής Πολιτείας στην Ε.Ε. εν όψει εκδίκασης της παραπομπής της Ελλάδας για παράβαση Κοινοτικής Οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο; Και τελικά, το θεσμικό πλαίσιο που μελετάται να θεσπιστεί για την περιοχή, δε θα είναι σε συνέχεια, συνάφεια και συμπλήρωση του χαρακτηρισμού των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR 2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «GR 2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» ως «Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα και Θαλάσσιας περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας», με την ίδρυση Διεύθυνσης Συντονισμού τους, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το 2012 ΕΠΜ για τις περιοχές αυτές; Άραγε, θα είναι θεσμικό πλαίσιο προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου ή «ανοιχτό παράθυρο» για επιχειρηματικές δραστηριότητες;

του Ηλία Γιαννόπουλου


Πηγή : tharros news